Всичко за онлайн бизнеса - Съвети за онлайн магазини от CloudCart > Електронна търговия > Защита на лични данни – защо да бъдеш администратор?

Защита на лични данни – защо да бъдеш администратор?

Как да защитим личните данни на клиента

Все повече и повече хора вършат работа на много нива онлайн. Онлайн пазаруване, социални мрежи, търсене на работа и т.н. сега са ежедневие и част от живота.

Всеки път, когато някое лице си открие банкова сметка, присъедини се към някой сайт за социални контакти или резервира самолетен билет онлайн, той предава лична информация като име, адрес и номер на кредитната си карта.

Какво се случва с тази информация? Могат ли личните данни да попаднат в неподходящи ръце?

Лични данни представлява всяка информация за физическо лице, което е или предварително установено, или може да се идентифицира пряко или косвено посредством тази информация. Според закона, администратор на лични данни може да бъде физическо лице или юридическо лице (или държавен орган), което самò или съвместно с друго лице определя средствата и целите за събирането на личните данни.

Защита данните на клиента

Съгласно законодателството на ЕС, лични данни могат да бъдат събирани само законно при строги условия, за законни цели. Освен това, лица или организации, които събират и управляват вашата лична информация, трябва да я предпазят от злоупотреба и трябва да спазват някои права на собствениците на данни, които са гарантирани от правото на ЕС.

Какво казва по-конкретно закона в България тук?

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) води Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни.  Администратор на лични данни (АЛД), е физическо или юридическо лице, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни.

Администраторът на лични данни или негов представител е длъжен да подаде заявление за регистрация и документи по образец, утвърден от комисията, преди започване обработването на лични данни.

Това заявление се състои от две части: в Част І се попълват данни, които идентифицират администратора на лични данни, както и координати за контакт с КЗЛД. В Част II се описва съдържанието на всеки един от водените регистри.

 Заявлението следва да  съдържа:

*данните, идентифициращи администратора на лични данни и неговия представител, ако има такъв;

*целите на обработване на личните данни;

*категориите физически лица, чиито данни се обработват, и категориите лични данни, отнасящи се до тях;

*получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити;

*предлаганото предоставяне на данни в други държави;

*общото описание на мерките, предприети съгласно чл. 23, позволяващо изготвянето на предварителна оценка на тяхната целесъобразност.

Как да станеш адмиснитратор на лични данни

Освен тези документи ти трябват и: Описание по образец за всеки вид регистър; Копие от БУЛСТАТ – за лицата с Булстат регистрация; Копие от лична карта – за лицата без Булстат регистрация;

Регистрация на администратор на лични данни може да се извърши по един от следните начини:

  1. През сайта на КЗЛД, използвайки електронната система еРАЛД.
  2. 2. В приемната на КЗЛД, използвайки електронната система еРАЛД
  3. Чрез подаване на документи на хартиен носител. Образци можете да изтеглите от тук: „Образци на документи на хартиен носител, необходими за извършване на регистрация, актуализация или заличаване на АЛД”.

Трябва да знаеш, че:

* Събирането и обработването лични данни без наличието на надлежна регистрация като Администратор на лични данни се наказва с глоба от 10 000 до 100 000 лева.

* Веднъж направена, регистрацията като Администратор на лични данни може да се ползва за всички дейности на организацията – различни уебсайтове, магазини, офиси и други подобни.

* След подаване на документите, Комисията за защита на лични данни издава Удостоверение за администратор на лични данни и вписва администратора в регистър в 14-дневен срок.

* Самото удостоверение не е задължително да бъде налично в някой от твоите обекти (магазин, офис и тн.). Комисията води публичен онлайн регистър, към който твоята фирма или организация се добавя автоматично след успешна регистрация.

Администраторът следва да уведомява комисията за всяка промяна на горепосочените данни преди нейното извършване. В случаите, когато такава промяна е предвидена в закон, уведомяването се извършва в 7-дневен срок от влизането в сила.

Как да адмиснитрираш данни

Цялата процедура по регистрацията като администратор на лични данни ще ви отнеме около три седмици. Внасянето на потвърдителния лист може да бъде направено от всеки, тъй като няма изискване да се представи лично от управителя. Само трябва да разпишете на приносителя пълномощно, в което изрично да е указано, че лицето може да представлява администратора пред Комисията за защита на личните данни.

По този начин и ти и клиентите ти ще бъдете сигурни, че работите един с друг с усещането за едно стабилно партньорство, а те ще имат сигурността, че ти няма да злоупотребиш с доверието им и си коректен търговец.

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts

Comment