Общи условия за използване на Услугите "CloudCart"

За нас всеки клиент е важен. Затова с тези общи условия, ние от „КлаудКарт“ ООД целим максимално ясно и точно да уредим отношенията си с всеки клиент на нашите услуги Онлайн Магазин и Споделен Хостинг, наричани по-долу Услугите. В тази връзка Ви съветваме внимателно да прочетете тези Общи условия.
Моля да имате предвид, че за да започнете да използвате услугите на „КлаудКарт“ ООД, Вие следва да изразите съгласие с тези Общи условия като натиснете бутна „Регистрирай се“. По този начин изрично декларирате, че сте се запознали с тяхното съдържание и се задължавате безусловно да спазвате техните разпоредби.

Тези общи условия регулират отношенията между „КлаудКарт“ ООД, ЕИК 202891918, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бул. „Тодор Каблешков“ № 55А, представлявано от управителите г-н Николай Илиев и г-н Петър Красимиров Илиев, наричано по-долу за краткост Доставчик или CloudCart, и потребителите – дееспособни физически или надлежно и валидно регистрирани юридически лица, наричани по-долу Ползватели, които се регистрират и използват Услугите.

УСЛУГИ И АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

 • 1. Услугите предоставяни от Доставчика представляват:
  • - право за използване на платформа на Доставчика за създаване на Онлайн Магазин и
  • - Споделен Хостинг, в пакет, срещу определена цена, дължима от Ползвателя на база избран от него абонаментен план.
 • 2.1. Цената на предоставяните Услуги се определя в зависимост от избрания от Ползвателя абонаментен план.
 • 2.2.  
  • 2.2.1. Информация за абонаментните планове и включения в тях пакет услуги е достъпна на адрес: https://cloudcart.com/bg/pricing.
  • 2.2.2. Всички въпроси относно Услугите можете да задавате на: support@cloudcart.com
 • 2.3. Ползвателят заплаща цената на Услугите в началото на всеки абонаментен период, като абонаментният период може да е определен на месечна или годишна база. След получаване на плащане на абонаментна цена и всички необходими данни за фактура, ако същите не са били предоставени при създаване на Личния профил, Доставчикът изпраща на Ползвателя електронна фактура на email адреса, посочен от Ползвателя. Последният се съгласява и приема електронната фактура като достатъчен и валиден документ, въз основа на който може да бъде извършеното плащане. В тази връзка е изключително важно да посочите валиден, правилен и актуален email адрес.
  • 2.3.1. Ползвателят е длъжен да заплаща цената за Услугите чрез кредитна или дебитна карта.
  • 2.3.2. Публикуваните на сайта на Доставчика цени са с включен ДДС.
 • 2.4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането, чрез активиране на Услугите и не носи отговорност, ако Ползвателят не е посочил валиден email адрес или не получи фактурата по друга причина, за която Доставчикът не отговаря.
 • 2.5. С приемане на тези Общи условия, Ползвателят декларира изрично, че ако не заплати месечната абонаментна цена за даден период и/или за конкретен Онлайн магазин, той не желае да ползва услугите по отношение на този Онлайн магазин, или за съответния незаплатен период. Неплащането, дава право на Доставчика незабавно да премахне Онлайн магазина/Онлайн магазините на Ползвателя от сървъра си, без да дължи на последния уведомление, предизвестие или обезщетение.  Доставчикът запазваправото, но не и задължението да съхранява  цялата или част от информацията съдържаща се в или свързана с даден Онлайн магазин, до 14 дни от датата на изтичане на последния заплатен месечен абонамент, с цел последващо възстановяване на Онлайн магазина на сървъра на Доставчика

 

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

 • 3.1. За започване на използването на Услугите е необходимо Ползвателят да създаде Личен профил и Онлайн магазин, като за да тества функционалностите на системата има право да я изпробва през тестов период от 14 (четиринадесет) дни. За използването на Услугата през тестовия период Ползвателят не заплаща абонаментна цена.
 • 3.2. В тестовия период Ползвателят може да реализира продажби, чрез създадения Онлайн магазин.
 • 3.3. През тестовия период Ползвателят може да използва всички функционалности на създадения Онлайн магазин
 • 3.4. За да има достъп до административния панел, чрез който да започне използването на Услугите е необходимо Ползвателят да създаде Личен профил, чрез платформата на Доставчика, като въведе необходимите данни и използва бутон „Създай сега“. Едновременно със създаването на Личен профил се генерира и уникален клиентски код на всеки Ползвател, който служи за идентификация на последния и за статистически цели.
  • 3.4.1. След като въведе данните посочени във всяко поле Ползвателят извършва потвърждение чрез натискане на бутон „Регистрирай се“. Преди завършване на процедурата по регистрация Ползвателят се запознава и потвърждава, че е съгласен с тези Общи условия. С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрирай се" Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Ползвателят се запознава и има възможността да потвърди съгласието си и с Политиката за поверителност на личните данни на Доставчика.
  • 3.4.2. След като Личният профил бъде създаден и ако бъде спазена останалата част от процедурата от тези Общи условия, Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.
  • 3.4.3. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията. С активиране на регистрацията от страна на Ползвателя между него и Доставчика възникват договорни отношения във връзка с ползването и предоставянето на Услугите.
  • 3.4.4. Доставчикът не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
  • 3.4.5 В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес cloudcart.bg.
 • 3.5. След създаване на акаунт, Ползвателят може да създаде своя Онлайн магазин, като използва бутон „Създай магазин сега“.
 • 3.6. При създаването на Онлайн магазин Ползвателят трябва да посочи:
  • 1) Име на магазина;
  • 2) Поддомейн;
  • 3) Профил;
  • 4) Парола;
 • 3.7. С натискането на бутона „Създай магазин сега“ Ползвателят създава свой Онлайн магазин при общите разпоредби на тези Общи условия и сключва индивидуален договор за създаването на конкретния Онлайн магазин.
 • 3.8. За създаването на Онлайн магазина Ползвателят получава потвърждение по електронната поща, посочена при създаването на неговия Личен профил, съгласно т. 3.4. по-горе.
 • 3.9. За стартирането на Онлайн магазина е необходимо Ползвателят да използва паролата за достъп до своя акаунт. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 • 3.10. За избягване на всякакво съмнение, страните се договарят, че Доставчикът предоставя на Ползвателя Онлайн магазин без съдържание, като Ползвателят следва сам да въведе наименованието, описанието и цената на предлаганите от него Продукти, както и да прикачи изображения на Продуктите, включително да създаде индивидуален дизайн и цялостна концепция на Онлай магазина, собствени маркетингови инструменти, индивидуални условия за покупко-продажба и всичко друго, което се окаже необходимо за стартирането и законосъобразната работа на Онлайн магазина.
 • 3.11  
  • 3.11.1. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация относно Продуктите и останалото съдържание в Онлайн магазина е на регистрирания Ползвател. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за публикуваната от Ползвателя информация, текстове, изображения и материали и за тяхното съотвествие с приложимото законодателство.
  • 3.11.2. Доставчикът ще счита за свой контрагент, лицето посочено като титуляр на Личния профил. Това лице ще бъде ползвател и на всички други профили, които Доставчикът ще създаде и предостави на Ползвателя във връзка с ползването на услугата.
  • 3.11.3. В случай, че едно лице създаде Личен профил, в качеството си на служител и в кръга на своите трудови задължения, за титуляр на Личния профил се счита работодателя. В тази връзка, служителят, създавайки Личен профил на своя работодател, с тези Общи условия декларира, че е надлежно оправомощен за това от своя работодател.
  • 3.11.4. В случай на спор относно собствеността на Личен профил, Доставчикът ще счита за свой контрагент лицето, от чията кредитна или дебитна карта е заплатен абонаментният план, като за целите на изясняването на спора, Доставчикът си запазва правото да изисква предоставянето и на всякакви други документи, доказващи правата на страните. До изясняване на спора, Доставчикът по своя преценка може временно да спре достъпът до даден Личен профил.
 • 3.12. Тъй като Доставчикът не предлага и не продава Продуктите на крайните потребители на Онлайн магазина, той не носи отговорност за продажбата, заплащането, доставките, рекламациите и връщането на Продуктите, поръчани от крайните потребители на Онлайн магазина, за което носи отговорност Ползвателят.
 • 3.13. Тъй като Доставчикът не предлага и не продава Продуктите на крайните потребители на Онлайн магазина, той не носи отговорност към крайните потребители на Онлайн магазина по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, тъй като не е търговец или доставчик на продаваните Продукти, а само предлага услуга по създаване и поддръжка на онлайн магазина на Ползвателя.
 • 3.14. Ползвателят е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации за законосъобразната продажбата на Продуктите чрез Онлайн магазина.
 • 3.15. Ползвателят е длъжен да не модифицира и да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Ползватели да използват платформата за Онлайн магазини.
 • 3.16. Ползвателят се съгласява, че при възникнал спор с трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на Доставчика, Ползвателят се задължава да обезщети Доставчика за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на клиента, включително когато Ползвателят е посочил неверни данни в онлайн магазина, нарушил е правата на крайните потребители, авторските права на трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и други законови изисквания и разпоредби и пр.
 • 3.17. Ползвателят потвърждава че е запознат, че Услугите могат да бъдат предоставяни на неограничен кръг лица, включително на конкуренти на Ползвателя и е съгласен с това.

СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 • 4. Услугите, предоставяни от Доставчика на Ползвателя включват следното:
 • 4.1. Предоставяне на различни възможности за публкуване и менажиране на публикации, включително чрез създаване и поддръжка на Онлайн магазин, осигуряване на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация и да съхранява информацията относно цитираните по-горе създадени от него Онлайн магазини;
 • 4.2. Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията на създадените от него Онлайн магазини и споделена на предоставеното пространство;
 • 4.3. Предоставяне на споделен хостинг.
 • 4.4. Предоставяне на техническа поддръжка на Услугите. Тази услуга е достъпна само за Ползвателите, използващи платен абонаментен план и се предоставя посредством електронна поща.
 • 4.5. В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно тези Общи условия, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на Услугите, включително да премахне от собствените си технически устройства информацията на недобросъвестен Ползвател.
 • 4.6. Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на Услугите Онлайн Магазин.
 • 4.7. Ползвателят има право да управлява Услугите единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с предоставеното му име и парола.
 • 4.8. Ползвателят има право да споделя информация чрез записването й на предоставеното от Доставчика пространство на сървър, свързан към Интернет.
 • 4.9. Доставчикът осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото си оборудване, в рамките на избрания абонаментен план.
 • 4.10. Ползвателят има право да използва Услугите - Онлайн магазин и Споделен хостинг, добросъвестно и по предназначение.
 • 4.11. При използването на Услугите, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да нарушат цялостта или нормалната работа на системата или да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
 • 4.12. Създадените от Ползвателя Онлайн магазини, чрез използване на Услугите, не трябва да създават натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприетото в практиката потребление на Услугите "Споделен хостинг".
 • 4.13. Ползвателят няма право да използва Услугите за създаване на "прокси" и стартиране на резидентни програми.
 • 4.14. Ползвателят се задължава да не използва Услугите за следното:
  • • публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите общи условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като: нарушение на авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патенти или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация.
  • • публикуване, разпространение или да предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти;
  • • публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали;
  • • публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
 • 4.15. Ползвателят се съгласява да не използва Услугите за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услуга, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугите без предупреждение.
 • 4.16. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугите и тяхното управление.
 • 4.17. Предоставянето на Услугите не включва предоставянето на име на домейн.
 • 4.18. Доставчикът може да предоставя на Ползвателя и други услуги, извън изрично посочените в тези Общи условия.
  • 4.18.1. В случай, че Ползвателят поръча от Доставчика и услугата домейн, регистрацията на домейна ще бъде с първоначален срок от 1 година и ще бъде автоматично подновявана за нов едногодишен период, докато Личният профил за Услугите, уредени в тези Общи условия бъде активен. В случай, че Ползвателят не желае подновяването на домейна да се извършва автоматично, той следва изрично да заяви това на посочения в тези Общи условия електронен адрес. До две седмици преди изтичането на първоначалния срок на услугата домейн, Доставчикът изпраща уведомление на електронния адрес на Ползвателя, с което го уведомява за предстоящото подновяване на домейна, както и за правото на Ползвателя да се откаже от него.
  • 4.18.2.  
   • 4.18.2.1. Ползвателят може да създаде дизайн („Theme“) на своя Онлайн Магазин или да избере да използва някой от типовите дизайни, достъпни в CloudCart Theme Store срещу заплащането на цена (за отстъпване на правото да го използват), която е посочена на адрес: https://cloudcart.com/bg/pricing. В случай, че Ползвателят избере да използва някой от типовите дизайни („Theme“), той може да използва същия само за един свой Онлайн магазин. Ако Ползвателят закрие свой Онлайн магазин, той може да използва същия дизайн на друг свой Онлайн магазин. Ползвателят, използвал някой от типовите дизайни („Theme“) от CloudCart Theme Store не може да продава, предоставя или отстъпва права върху същия дизайн на трети лица. Доставчикът не гарантира, че типовите дизайни („Theme“) ще бъдат поддържани, достъпни и наличин за срока на абонаментния план, заплатен от Ползвателя, а последният изрично се съгласява, че Доставчикът има право да ги премахва, модифицира или да спре тяхната поддръжка по своя преценка, с което автоматично се прекратява правото на Ползвателя да използва съответния дизайн.
   • 4.18.2.2. Ползвателят може да модифицира закупеният от него дизайн („Theme“). Доставчикът си запазва правото, а Ползвателят изрично се съгласява, че Доставчикът по своя преценка има право да променя, изменя и по друг начин модифицира дизайна („Theme“) на Онлайн магазин ако прецени, че същият нарушава приложим закон или права на трети лица. Доставчикът може да променя дизайн („Theme“) на Онлайн магазин и при технически изменения или актуализация на дизайн („Theme“), ако това е необходимо.
   • 4.18.2.3. Правата на интелектуална собственост върху дизайн („Theme“) са собственост на дизайнера на същия. В случай, че при използването на дизайн („Theme“) Ползвателят превиши предоставените му права за използване на избрания дизайн („Theme“), дизайнерът може да инициира съдебно производство срещу Ползвателя. В този случай, Доставчикът има право да промени спорния дизайн („Theme“) или да затвори Онлайн магазина.
   • 4.18.2.4. Ползвателят изрично се съгласява, че поддръжката на съответния дизайн („Theme“) е задължение на титуляра на правата (дизайнера) на същия и Доставчикът няма задължения в тази връзка.
   • 4.18.2.5. Ползвателят изрично се съгласява, че Доставчикът не е отговорен за инсталирането на първоначален дизайн („Theme“) или инсталирането на нов такъв, както и за проблемите, които могат да възникнат в тази връзка.
 • 5. Ползвателят изрично се съгласява, че с оглед повишаване качеството на Услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ МЕТОДИ И ДОСТАВКИ

 • 6.1. CloudCart дава възможност на Ползвателя сам да избере начините, по които крайните потребители ще заплащат закупените Продукти. Ползвателят избира от интегрираните в технологичната платформа на CloudCart разплащателни методи. Ползвателят има възможност да избира и резплащателни методи извън интегрираните с CloudCart платформата ако за това съществува техническа възможност и страните постигнат взаимно приемлива договорка.
 • 6.2. За да използва всички предложени начини на плащане, Ползвателят трябва да създаде свои собствени регистрации и акаунти в съответни организации и да ги свърже с онлайн магазина си, като спазва инструкциите, публикувани на страницата на CloudCart и посочена в тези Общи условия.
 • 6.3. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя във връзка с получаване на продажната цена на предлаганите Продукти от крайните потребители.
 • 7.1. CloudCart дава възможност на Ползвателя сам да избере начините, по които крайните потребители ще получават закупените Продукти. Доставчикът предлага механизъм за изчисляване на цената на транспорта, но не осигурява самия транспорт. Ползвателят носи отговорност за сключване на договор с куриер или осигуряване на друг начин за доставка на Продуктите до крайните потребители. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя и крайните потребители за доставката на Продуктите, закупени чрез Онлайн магазина.
 • 7.2. При възникнал проблем с достъпа или ползването на онлайн магазина, Ползвателят ще уведоми Доставчика на следните телефони или email адрес: support@cloudcart.com .

ФОРС МАЖОР

 • 8. Доставчикът не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форс мажор, или на други причини, различни от програмна грешка, както и когато клиентът или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали онлайн магазина без да спазват тези Общи условия, Общите условия на съответния онлайн магазин, инструкциите за създаване и ползване на CloudCart указанията на Доставчика или разпоредбите на закона. Доставчика не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на Ползвателя, вследствие на проблем с онлайн магазина.

ЛИЧНИ ДАННИ

 • 9. Събираната от нерегистрираните потребители информация се изчерпва с техния IP-адрес, използваните от тях браузър и операционна система, посетените страници, както и датата и времето на посещението. Доставчикът използва тази информация, за да анализира как нерегистрираните потребители използват уебсайта, така че да го оптимизира за техните изисквания.
 • 9.1 Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на „КлаудКарт“ ООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук https://cloudcart.com/bg/privacy
 • 9.2 Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.
 • 9.3 При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.
 • 9.4 Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по точка 9.2 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

 • 10. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия на Ползвателя представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 • 10.1. Ползвателят няма право да добавя/конфигурира в контролния панел домейни или поддомейни, над които няма право на ползване, контрол и управление.
 • 10.2. Ползвателят се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система. Доставчикът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.
 • 10.3. Доставчикът си запазва правото да прекрати предоставянето на Услугите за Ползватели, чиито онлайн магазини причиняват натоварвания, или поради други събития, които нарушават нормалната работа на Онлайн магазина, включително ако Ползвателят е надвишил установените от Доставчика лимити.
 • 10.4. Когато Ползвателят предостави достъп за ползване и управление на неговия Онлайн магазин на трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои.
 • 10.5. Ползвателят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Онлайн магазина (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Личен профил и в неговия Онлайн магазин.
 • 10.6. Ползвателят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да преустанови достъпа на Ползвателя до Онлайн магазина, ако Ползвателят нарушава Общите условия или закона, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни на Ползвателя или други вреди.
 • 10.7. Ползвателят се задължава, без изричното писмено съгласие на Доставчика, да не копира, изменя, конфигурира, продава или препродава Услугите в цялост или частично.
 • 11.1. Нарушаването на тези Общи условия може да доведе до временно или постоянно прекратяване на услугите и преустановяване на достъпа на Ползвателя до Онлайн магазина, без Доставчикът да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение на Ползвателя.
 • 11.2. При горните условия Доставчикът може по своя преценка да премахне отделни материали от онлайн магазина на Ползвателя вместо да прекрати изцяло ползването му от Ползвателя.
 • 11.3. По собствена преценка, Доставчикът има право, вместо да прекрати Услугите, да изиска от Ползватлеля да отстрани нарушението, като Ползвателят е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението, ако Доставчикът не е посочил друг срок.
 • 11.4. Във всички случаи Ползвателят дължи на Доставчика обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.

СИГНАЛИ И ОПЛАКВАНИЯ

 • 12.1. Ползвателят има право да подаде оплакване, ако услугите на CloudCart не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за Ползвателя, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.
 • 12.2. Адресът за подаване на оплакване е писмена форма е: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бул. „Тодор Каблешков“ № 55А.
 • 12.3. Адресът за подаване на оплакване в електронна форма е support@cloudcart.com.
 • 12.4. Срокът за подаване на оплакване е 3 дни от събитието.
 • 12.5. Екипът на Доставчикът ще разгледа надлежно подадените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Ползвателя.
 • 12.6 При спазване на действащите правила за защита на личните данни Доставчикът поддържа и съхранява регистри на всички сигнали и оплаквания, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 36месеца.
 • 13.1. Цялото съдържание на платформата CloudCart включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код (без тези, които са въведени и приложени от Ползвателя във връзка с предлаганите от него Продукти), са със запазени авторски права. Те принадлежат на Доставчика или той има отстъпени права за тяхното използване и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им без получаване на необходимото за това право представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 • 13.2. В случай на неизпълнение Доставчикът има право незабавно да прекрати ползването на онлайн магазина от клиента без уведомление или предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Ползвателя.
 • 13.3. Ползвателят се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Доставчика.
 • 14.1. Доставчикът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на онлайн магазина.
 • 14.2. Доставчикът има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.
 • 14.3. В тези случаи Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Ползвателите.
 • 15. С попълването на данните и координати за връзка Ползвателят дава изричното си съгласие Доставчикът да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които Ползвателят е посочил координати за връзка, както и че Ползвателят има съгласието на клиента да предоставя неговите данни и координати за връзка на Доставчикът.
 • 16. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава Доставчикът да осъществи контакт с Ползвателя.
 • 17.1. С приемането на тези Общи условия Ползвателят декларира, че използва предоставяната услуга за извършване на своя търговска или професионална дейност.
 • 17.2. Ползвателят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

УВЕДОМЛЕНИЯ

 • 18. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в уеб-сайта на Доставчика и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Ползвателя.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

 • 19. Договорът за предоставяне на Услугите съгласно тези Общи условия се прекратява:
  • -с изтичане на срока на Договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;
  • -при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • -по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • -с изтичане на тридесетдневния тестов период и незаплащане на цената, съобразно избрания абонаментен план;
  • -при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • -при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
  • -в случаите изрично посочени в тези Общи условия;
 • 20. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай, че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на тези Общи условия, приети от Доставчика, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на Услугите „Онлайн магазин“, "Споделен хостинг".
 • 21.1. В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно договорът, сключен при тези Общи условия, то той дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на Договора.
 • 21.2. Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора.
 • 21.3. В случай, че договорът сключен при действието на тези Общи условия бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
 • 21.4. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугите, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
 • 21.5. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на Услугите в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на Услугите или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.
 • 21.6. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.
 • 21.7. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 • 21.8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
 • 21.9. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или незиползване на Услугите.
 • 21.10. Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя Услугите и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.
 • 21.11. Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугите, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.
 • 21.12. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила. При наличие на непреодолима сила Доставчикът следва да уведоми Ползвателя съгласно изискванията на българското законодателство.
 • 21.13. Доставчикът не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Ползвателите или към крайните потребители, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия и Общите условия на съответния Онлайн магазин или действащото законодателство от страна на Ползвател или краен потребител.
 • 21.14. Ползвателят се съгласява, че във всички случаи отговорността на Доставчика не може да надхвърля размера на тримесечен абонамент според избрания от Ползвателя абонаментен план.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • 22.1. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Услугите.
 • 22.2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
 • 22.3. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес www.cloudcart.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.
 • 23.1. Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
 • 23.2. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.
 • 23.3. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
 • 23.4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Общи условия, се прилагат законите на Република България .
 • 23.5. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

Тези общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 25.05.2018 г.

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки