ОБЩИ УСЛОВИЯ

на платформа за онлайн магазини CloudCart®

1. Предмет

 • 1.1 Настоящите общи условия („Общите условия“), политиките на „КлаудКарт“АД, както и някои допълнителни условия, които са относими към конкретни услуги предлагани от „КлаудКарт“ АД и са посочени на корпоративния уеб сайт на дружеството в съответните секции, където се предлагат абонаментни планове и услуги, регулират отношенията между „КлаудКарт“АД и всеки ползвател на платформата за онлайн магазини CloudCart®, наричан закраткост по-нататък „Tърговец“ или „Вие/Вас“,и уреждат условията за използване на платформата за онлайн магазини CloudCart®,както и на допълнително предлаганите услуги, функционалности и приложения. „КлаудКарт“ АД е търговско дружество учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Република България (ТРРЮЛНЦ) с ЕИК 206004146, наричано за краткост по-нататък „КлаудКарт
 • 1.2 Абсолютно условие за ползването на платформатаCloudCart® е безусловното и цялостно приемане на Общите условия. С попълване на формата за регистриране на Акаунт, отбелязване на полето за съгласие с Общите условия и натискане на бутона „Напред“, Търговецът декларира, че е запознат с тях,съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 • 1.3 Приемането на Общите условия по предвидения в тях начин представлява сключване на обвързващ задължителен договор между КлаудКарт и Търговеца по отношение на използването на платформата CloudCart®. Затова Ви съветваме да сезапознаете с тях внимателно. Краткото обяснение (резюме) на отделни клаузи и разделие създадено единствено с цел да Ви улесни при запознаването с Общите условия. Обръщаме внимание, че то не следва и не може да замести задълбоченото запознаване с Общите условия в тяхната цялост и не служи за тълкуване на Общитеусловия.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Условие да ползвате платформата CloudCart® и да създадете онлайн магазин или уеб сайт чрез нея е да приемете настоящите Общи условия, които се считат заприети с подаването на искане за регистрация на Акаунт. След като ги приемете, Общите условия стават задължителни за спазване от Вас. Препоръчително е да прочетете внимателно Общите условия в тяхната цялост, за да се запознаете с правата и задълженията си във връзка с използването на платформата CloudCart®

2. Данни за КЛАУДКАРТ

 • 2.1 Информация съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за електронната търговия:
  • 2.1.1 Наименование на доставчика на услугите: „КлаудКарт“ АД;
  • 2.1.2 Седалище и адрес на управление: гр. София 1766, ул. Панорама София № 5, ет. 3;
  • 2.1.3 Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1766, ул. Панорама София № 5, ет. 3;
  • 2.1.4 Данни за кореспонденция: гр. София 1766, ул. Панорама София № 5, ет. 3;
   Тел.: +359 886 77 18 77;
   И-мейл: [email protected] ;
  • 2.1.5 Вписване в ТРРЮЛНЦ: ЕИК 206004146;
  • 2.1.6 ДДС номер: BG 206004146.

3. ПОНЯТИЯ

За целите на тези Общи условия, посочените по-долу понятия ще имат следното значение:

 • 3.1 Онлайн магазин – база данни, която е регистрирана и достъпна на собствен уникален адрес в Интернет, съхранява се на платформата CloudCart® и предоставя на крайните клиенти информация за Продуктите на Търговеца и възможност за тяхното закупуване от разстояние;
 • 3.2 Уеб сайт – база данни, която е регистрирана и достъпна насобствен уникален адрес в Интернет и се съхранява на платформата CloudCart® икоято предоставя на крайните клиенти информация за Продуктите на Търговеца без възможност за тяхното закупуване;
 • 3.3 Продукти – стоки и услуги, представени в Онлайн магазина или Уеб сайта на Търговеца.
 • 3.4 Акаунт – е обособена част от сървърите на КлаудКарт, съдържаща информация на Търговеца във връзка с неговия Онлайн магазин или Уебсайт. Акаунтът дава възможност на Търговеца да ползва определени Услуги на платформата CloudCart®, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да настройва своя профил, да прекрати ползването на Услугите и др. („Административен панел“);
 • 3.5 Услуги – включва услугите по създаване, съхранение, управление и ползване на Онлайн магазин или Уеб сайт на платформата CloudCart®и услугата хостинг от КлаудКарт.
 • 3.6 Допълнителни услуги – дизайн на Онлайн магазин, изготвяне на съдържание, настройки на Онлайн магазин, SEO оптимизация и други услуги свързани с допълнителни възможности за развитие и подпомагане на ефективността на онлайн магазина, предоставяни от КлаудКарт.
 • 3.7 Приложения – софтуерни продукти, предназначени основно за подпомагане производителността, резултатността и функционалността на Онлайн магазина, които се инсталират допълнително в платформата CloudCart® и се изтеглят от специално създадена среда в самата платформа. Има безплатни и платени приложения.
 • 3.8 Функционалности – набор от технически средства, които създават възможност за взаимодействие на софтуерни инструменти, част от модулите на платформата, като например методи за разплащане, методи за доставка, синхронизация със складов софтуер и други.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 • 4.1 Платформата за създаване на онлайн магазини CloudCart®, предоставяна от КлаудКарт,включва следното:
  • 4.1.1 създаване, управление и ползване на Онлайн магазин и/или Уеб сайт чрез стандартната функционалност, достъпна в платформата CloudCart®;
  • 4.1.2 осигуряване на хостинг за функционирането на Онлайн магазина и/или Уеб сайта от КлаудКарт;
  • 4.1.3 техническа поддръжка съгласно посочените в настоящите Общи условия обхват, обем и други условия;
  • 4.1.4 интеграции с различни разплащателни, куриерски, складови, маркетингови и други платформи;
  • 4.1.5 възможност за ползване на Допълнителни услуги, Услуги предоставяни от трети страни, Приложения и Функционалности.

5. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ В ПЛАТФОРМАТА

 • 5.1 За достъп и използване на Услугите на платформата CloudCart®, Вие трябва дапопълните формата за регистриране на Акаунт, като предоставите своето име/наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, адрес, телефонен номер, валиден имейл адрес и всяка друга информация, която се изисква от КлаудКарт във връзка с регистрацията и създаването на Акаунт в платформата CloudCart®. Всички данни, посочени от Търговеца, могат да се редактират от Административния панел на Търговеца, след завършване на процеса по регистрация на Акаунта.
 • 5.2 За да създадете Онлайн магазин или да ползвате други Услуги в платформата CloudCart® Вие трябва да сте физическо лице, което действа в рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия и в това качество да имате регистрация в ТРРЮЛНЦ или Регистър БУЛСТАТ, или да действате от името и за сметка на търговец във връзка с ползването на Услуги. С подписването на Общите условия Вие декларирате, че не сте потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
 • 5.3 И-мейл адресът и паролата на Търговеца служат за неговата идентификация и установяване на авторството на неговите електронни изявления при осъществяване на достъп донеговия Акаунт и използване на Услугите на платформата CloudCart®. Страните изрично се договарят, че обикновеният електронен подпис има стойността на саморъчен в отношенията помежду им.
 • 5.4 КлаудКарт потвърждава извършената регистрация на Акаунта на Търговеца, чрез изпращане на съобщение на посочения от Търговеца и-мейл адрес.
 • 5.5 КлаудКарт има правото да откаже да регистрира Акаунт на Търговец, ако счита, че е налице нарушение на настоящите Общи условия или на приложимите закони.
 • 5.6 Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им могат да бъдат извършвани в електронна форма, включително чрез имейл. Търговецът се съгласява КлаудКарт да използва имейл адреса и телефонния номер, които са посочени при откриване на Акаунта, като основни методи за комуникация. КлаудКарт има право да извършва изявления до Търговеца и чрез интерфейса на платформата.
 • 5.7 Търговецът е отговорен за опазването на потребителското име и парола на своя Акаунт, както и всяка друга информация, свързана със сигурността на Акаунта и платежните операции извършвани от Търговеца. С подписването на Общите условия Търговецът декларира, че предоставените за целите на регистрацията на Акаунт имейл и телефонен номер, както и платежната карта, с която извършва плащания към КлаудКарт са под негов контрол. КлаудКарт не носи отговорност за вреди при евентуален пробив в сигурността на Вашите имейл, телефонен номер, платежна карта и Акаунта Ви в платформата CloudCart®.
 • 5.8 За собственик на Акаунта се счита Търговецът, който е титуляр на платежната карта, която се използва за плащане на абонаментен план за Онлайн магазин/Уеб сайт или на друга услуга към КлаудКарт. Всички действия извършени от Акаунта на Търговеца, включително приемането на Общите условия, се считат за действия извършени от негово име и за негова сметка. Търговецът носи пълна отговорност за всички действия извършени чрез неговия Акаунт, независимо дали са били разрешениот него.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

За да използвате платформата трябва да регистрирате Акаунт. Можете да регистрирате Акаунт само ако сте търговец или действате вместо търговец. При неспазване на Общите условия или закона, КлаудКарт има право да откаже да регистрира Акаунт на Търговеца. Пълната отговорност засигурността на Акаунта и данните предоставени за неговото регистриране е на Търговеца. Собственик на Акаунта етърговецът, на който принадлежи платежната карта чрез която се плащат услугите на КлаудКарт.

6. УПРАВЛЕНИЕ НА АКАУНТ И ОНЛАЙН МАГАЗИН/УЕБ САЙТ

 • 6.1 Онлайн магазин/Уеб сайт в платформата CloudCart® може да има само един собственик. За собственик на Онлайн магазина/Уеб сайта се счита лицето, което е титуляр на платежната карта, която се използва за плащане на абонаментния план за магазина към КлаудКарт.
 • 6.2 На един Акаунт могат да се създадат един или повече Онлайн магазини/Уебсайтове. Всички Онлайн магазини/Уебсайтове създадени на Акаунта могат да се управляват от секция „Моите магазини“ в Административния панел на Акаунта. С Акаунта може да бъде асоциирана само една платежна карта ивсички плащания, свързани с Онлайн магазините/Уеб сайтове създадени на Акаунта, могат да се извършватсамо с тази платежна карта, независимо от броя на Онлайн магазините/Уеб сайтовете, създадени на Акаунта. Ако Търговецът иска да плаща с различни платежни карти за отделни Онлайн магазини/Уеб сайтове, той трябва да създаде отделни Акаунти за тях. За всеки Онлайн магазин/Уеб сайт може да се издава фактура на отделно дружество.
 • 6.3 Търговецът има право да създава в своя Акаунт профил на администратор (администраторът може да бъде само един) и профили на модератори. На лицето, регистрирало Акаунта, автоматично се създава профилна администратор. Администраторът дава права на модераторите. Всеки профил на модератор,създаден в Акаунта на Търговеца, може да има различни нива на достъп до Административния панел на Онлайн магазина/Уебсайта и различни права да оперира с него. Търговецът трябва да отбележи в Административния панел дали администраторът е негов служител или външно лице.
 • 6.4 Търговецът е отговорен за действията на администратора и модераторите при използването на неговия Акаунт като за собствени действия.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Само едно лице може да бъде собственик на Онлайн магазина/Уеб сайта и това е лицето, което е титуляр на платежната карта, с която се извършва плащането на абонаментния план за Онлайн магазина/Уеб сайта. С Акаунта може да бъде асоциирана само една платежна карта, независимо от броя на Онлайн магазините/Уеб сайтовете, създадени на Акаунта.

Търговецът носи пълната отговорност задействията на други лица, които имат достъп до Акаунта.

7. РАЗПЛАЩАНИЯ ИДОСТАВКИ НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ

 • 7.1 Платформата CloudCart® дава възможност на Търговеца сам да избере начините, по които неговите клиенти щеплащат закупените Продукти. Търговецът избираот интегрираните в платформата CloudCart® разплащателниметоди. Търговецът може даизбере и разплащателни методи извън интегрираните с платформата CloudCart®, ако за това съществува техническа възможност и страните постигнат взаимно приемлива договорка, като за тази интеграция се заплаща допълнително възнаграждение от Търговеца на КлаудКарт.
 • 7.2 За да използва избраните разплащателни методи, Търговецът трябва да създаде свои собствени регистрации и акаунти при доставчиците на съответните разплащателни услуги и даги свърже с Онлайн магазина си, катоспазва инструкциите, публикувани на страницата на CloudCart®и посочени в тези Общи условия. КлаудКартнее страна по договора между Търговеца и доставчика на съответната разплащателна услуга и не носи отговорност пред Търговеца и неговите клиенти във връзка с предоставянето на разплащателната услуга.
 • 7.3 Платформата CloudCart® дава възможност на Търговеца сам да избере начините, по които неговите клиенти ще получават закупените Продукти. CloudCart® предлага механизъм за изчисляване на цената на транспорта посредством интеграция скуриерски компании, но не осигурява самия транспорт. Търговецът носи отговорност за сключване на договор с куриер илиосигуряване на друг начин за доставка на Продуктите до своите клиенти. КлаудКарт не носи отговорност пред Търговеца и неговите клиенти за доставката на Продуктите, закупени чрез Онлайн магазина на Търговеца.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

КлаудКарт дава възможност за избор на начин за разплащане с крайните клиенти и на начин за доставка до тях. Разплащателнитеуслуги и услугите по доставка се извършват от трети лица и КлаудКартне носи отговорност за получаването на плащане от крайните клиенти на Търговецаи не осигурява доставката на стоката или услугата до тях.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • 8.1 КлаудКарт си запазва правото да променя, ограничава, спира или прекратява Допълнителни услуги, Приложения и/или Функционалности по своя преценка, по всяко време, след отправяне на подходящо предизвестие според обстоятелствата. Също така, не всички Допълнителни услуги, Приложения и Функционалност и са налични във всяка държава, в която се предлагат Услугите на платформатаCloudCart®, и КлаудКарт не е задължен да ги предоставя навсякъде по света.
 • 8.2 КлаудКарт има право да откаже предоставянето на Услуги на Търговец по обективни причини или поради нарушение на Общите условия, закона или добрите нрави от страна на Търговеца. КлаудКарт си запазва правото,независимо че са изпълнени всички необходими условия по създаване на Акаунт в платформата CloudCart®, да откаже на Търговеца предоставянето на Услуги, Допълнителни услуги и Функционалности, без да носи отговорност за непредоставянето им.
 • 8.3 КлаудКарт има право да ограничи, спре или прекрати предоставянето на Услуги на Търговец при съмнение за нарушение или установено нарушение на Общите условия, закона или добрите нрави от негова страна. В такъв случай КлаудКартне носи каквато и да било отговорност за вреди по отношение на Търговеца.
 • 8.4 КлаудКарт има право, но не и задължение да извършва мониторинг върху Акаунта и Онлайн магазина/Уеб сайта на всеки един Търговец, да блокира достъпа до тях и да премахва всички установени незаконни материали, текстове, Продукти и друго съдържание, както ида спре целия Онлайн магазин/Уеб сайт,ако прецени че е необходимо, като не носи каквато и да било отговорност за евентуални вреди претърпени от Търговеца.
 • 8.5 Устната или писмена агресия и неуважително отношение от всякакъв вид (включително заплахи за насилие) отстрана на Търговец към служител,акционер или партньор на КлаудКарт, е основание за прекратяване предоставянето наУслуги на Търговеца без КлаудКарт да носи каквато и да е отговорност за евентуални вреди претърпени от Търговеца.
 • 8.6 В случай на ограничаване или спиране предоставянето на Услуги по отношение на определени Продукти предлагани от Търговеца, преди или непосредствено при прилагането на тези мерки КлаудКарт ще изпрати на Търговеца по и-мейл описание на мотивитеза прилагането им. В случай на цялостно прекратяване предоставянето на Услуги на Търговец, КлаудКарт ще му изпрати по и-мейлописание на мотивите за прекратяването, 30 (тридесет) дни преди прекратяването. 30-дневният срок за уведомяване не се прилага в следните случаи:
  • 1) КлаудКарт има законово или друго правно задължение, по силата на което трябва изцяло да прекрати предоставянето на Услуги на Търговеца по начин, който не му позволявада спази този срок за уведомяване; или
  • 2) КлаудКарт упражнява право на прекратяване по силата на задължителни разпоредби на българското право; или
  • 3) КлаудКарт може да докаже, че Търговецът многократно е нарушил Общите условия, поради което КлаудКарт изцяло е прекратил предоставянето на Услуги.
 • 8.7 В описанието на мотивите по т. 8.6 се посочват конкретните факти и обстоятелства (включително описание на сигнали оттрети лица), довели до прилагането на мерките, както и приложимите основания от Общите условия.
 • 8.8 КлаудКарт не е длъжен да изпрати описание на мотивите по т. 8.6, когато имазаконово или друго правно задължениеда не предоставя конкретните факти или обстоятелства или да не посочва приложимите основания от Общите условия, или когато може да докаже, че Търговецът многократно е нарушил Общите условия, поради което КлаудКарт изцяло е прекратил предоставянето на Услуги.
 • 8.9 В случай на ограничаване, спиране или прекратяване предоставянето на Услуги Търговецът има право да подаде възражение до КлаудКарт, в което трябва да опише твърдените факти и обстоятелства, както и да представи доказателства в подкрепа на твърденията си. Когато КлаудКарт приеме възражението за основателно и съответно отмени ограничаването, спирането или прекратяването, предоставянето на Услугите се възстановява в състоянието преди ограничаването, спирането или прекратяването.
 • 8.10 В случай на спор относно собствеността на Акаунт, КлаудКарт си запазва правото да изисква всякаква информация и документи за определяне или потвърждаване на собствеността на Акаунта, включително но не само удостоверение за актуално състояние на Търговеца, извлечение отрегистър/регистри, в които е вписан Търговеца, документ за самоличност, доказателства за собственост върху платежните карти регистрирани в платформата CloudCart®. КлаудКарт може да вземе решение по спора относно собствеността на Акаунт на база представените доказателства или да деактивира Акаунта до постигането на съгласие между спорещите страни.
 • 8.11 КлаудКарт не обещава и не гарантира ексклузивитет на който е да е Търговец в конкретен пазарен сегмент и си запазва правото да предоставя Услуги на други Търговци в същия пазарен сегмент, които могат да се явяват конкуренти на Търговеца.
 • 8.12 КлаудКарт си запазва правото да разкрива, включително като посочва в корпоративния си уебсайт на адрес https://cloudcart.com, наименованията и/или логата на всички Търговци използващи платформата CloudCart®. Също така, КлаудКарт има право да използва тази информация за рекламни цели във всички канали безвъзмездно, без да се изисква предварително потвърждение от Търговеца.
 • 8.13 Неупражняването от страна на КлаудКарт на някое от правата му предвидени в закона или в Общите условия не означава отказ от упражняването му на по-късен етап по преценка на КлаудКарт.
 • 8.14 Търговецът се задължава да спазва всички приложими закони, Общите условия и други договорни условия приложими във връзка с използване на платформата CloudCart® и свързаните с нея услуги. Търговецът е изцяло отговорен за спазването на закона при използването на платформата CloudCart®, включително за действия, бездействия и нарушения извършени от лица, на които Търговецът е предоставил достъп до своя Акаунт. КлаудКарт не носи каквато и да било отговорност за незаконните действия и бездействия на Търговеца при използването на платформата CloudCart®.
 • 8.15 Търговецът носи пълна отговорност за цялата дейност и съдържание на Онлайн магазина/Уеб Сайта, включително за всички снимки, изображения, видеоклипове, аудио файлове, графики, код и всяко друго съдържание, качено, събрано, генерирано, съхранявано, публикувано, разпространявано, предавано или изложено от него във връзка със създадения Акаунт.
 • 8.16 Търговецът се задължава при използване на платформата CloudCart® да не нарушава каквито и да било права на трети лица, включително права на интелектуална или индустриална собственост.
 • 8.17 Търговецът се задължава да не използва платформата CloudCart® за незаконна или неразрешена дейност, включително, но не само:
  • 1) предлагане на забранени Продукти, предлагане на Продукти, които немогат да бъдат продавани от разстояние или които са обект на разрешителен или друг режим, ако няма необходимото разрешение, лиценз, регистрация или по другначин не отговаря на съответните изисквания;
  • 2) публикуване, разпространяване или предоставяне по друг начин накаквито и да било материали или друго съдържание, което нарушава българското или друго приложимо законодателство, Общите условия, добрите нрави или правата на трети лица;
  • 3) качване в платформата, разпространение, прехвърляне, зареждане или използване по друг начин на какъвто и да е вирус или друг зловреден софтуер, компютърен файл или програма, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • 8.18 Търговецът е длъжен да не променя, да не се намесва в бързодействието и правилното функциониране и да не предприема каквито и да е други действия които биха затруднили функционирането на платформата CloudCart® или достъпа на други Търговци до нея.
 • 8.19 Търговецът е длъжен да не възпроизвежда, дублира, копира, модифицира, адаптира, разпространява, продава, преотдава, преотстъпва или прехвърля по какъвто и да билоначин Услуги или части от Услуги предоставяни от КлаудКарт, както и да не предоставя достъпа си до Услугите на трети лица, без изрично писмено разрешение от КлаудКарт.
 • 8.20 С подписването на Общите условия Търговецът се задължава при използване на платформата и Услугите да спазв аАнти-спам политиката на КлаудКарт („Анти-спамполитиката“), да не изпраща непоискани търговски съобщения("СПАМ") в нарушение на закона или Анти-спам политиката и да неизвършва по какъвто и да било друг начин незаконосъобразна или неетична рекламаили маркетинг. При данни за нарушаване на закона или Анти-спам политиката, както и в други предвидени в Анти-спам политиката случаи, КлаудКарт може да спре предоставянето на Услуги и достъпа до Акаунта на Търговеца и дазапочне разследване на неговата дейност, включително като изиска доказателства за спазване на изискванията от Търговеца. Ако бъде установено, че Търговецът е нарушил закона или Анти-спам политиката, КлаудКарт има право да прекрати предоставянето на Услугите.
 • 8.21 С подписването на Общите условия Търговецът се съгласява да получава промоционални, рекламни и други маркетингови съобщения и материали от КлаудКарт и отнеговите партньори по и-мейл или чрез други комуникационни канали.
 • 8.22 Търговецът може да избере да използванякой от типовите дизайни, достъпни в платформата CloudCart® на адрес: https://cloudcart.com/bg/features/themes или да създаде своя собствена визия за своя Онлайн магазин (използвайки инструментите, които платформата предоставя). КлаудКарт не гарантира, че типовите дизайни ще бъдат поддържани за срока на абонаментния план, заплатен от Търговеца. Търговецът изрично се съгласява, че КлаудКарт има право да модифицира или да спре поддръжка на който и да е типов дизайн по своя преценка. КлаудКарт ще уведоми Търговеца, че спира поддръжката на типовия дизайн не по-късно от 1 (един) месец преди спирането на поддръжката.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

КлаудКарт може да изменя предоставяните Допълнителни услуги, Приложения и Функционалности, да преустановява предоставянето им, изобщо или само за определени държави. КлаудКарт има право да осъществява надзор върху съдържанието в Онлайн магазина и Уеб сайта на всеки Търговец, да спира достъпа до него при наличието на противоправно съдържание, както и да премахва такова съдържание. КлаудКарт има право да ограничи, спре или прекрати предоставянето на Услуги при нарушение на закона, Общите условия и морала,включително при вербална или писмена агресия срещу служители на КлаудКарт.

КлаудКарт има право да информира публиката както намери за подходящо, че определен Търговец използва платформата, като зацелта може да използва логото му за рекламни цели. КлаудКарти неговите партньори имат право да изпращат на Търговеца промоционални, рекламни и други маркетингови съобщения и материали.

Приизползване на платформата Търговецът е длъжен да спазва закона, Общите условия,всички други приложими договорни условия и политики на КлаудКарт,включително да не нарушава правата на трети лица и да не използва платформатаза незаконна или неразрешена дейност. Търговецът е изцяло отговорен задейността и съдържанието на своя Онлайн магазин или Уеб Сайт.

9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • 9.1 Поверителна информация включва, но не се ограничава до всяка информация, свързана с бизнеса на разкриващата страна, която не е публично известна, включително специфична бизнес информация, технически процеси и формули, софтуер, списъци с клиенти, списъци с потенциални клиенти, имена, адреси и друга информация относно клиентите и бъдещите клиенти, дизайна на продуктите, продажбите, разходите (включително всякакви съответнитакси за обработка), ценоразписи и друга непубликувана финансова информация, бизнес планове и маркетингови данни и всяка друга поверителна и защитена информация, независимо дали е маркирана или не като поверителна или защитена. Поверителната информация на КлаудКарт включва цялата непубличнаинформация, която получавате, свързана с нас или с всички Услуги, Допълнителни услуги, Приложения и Функционалности.
 • 9.2 Не е поверителна информация информацията,която всеки Търговец публикува всвоя Онлайн магазин/Уеб сайт икоято КлаудКарт има правото да използва и разпространява. Поверителната информация не включва информация, която получаващата страна може да докаже, че:
  • (1) вече е била публично достояние или е била известна на или притежаванаот получаващата страна към момента на разкриване на такава информация;
  • (2) е разработена независимо от получаващата страна без използване или позоваване на поверителната информация на разкриващата страна и без да нарушава разпоредбите на Общите условия;или
  • (3) е била законно полученаот получаващата страна от трето лица, без да се нарушават разпоредбитена Общите условия.
 • 9.3 Всяка от страните се задължава да използва Поверителната информация на другата страна единствено за изпълнение на задълженията си съгласно Общите условия и другите приложими договорни изаконови условия.
 • 9.4 Всяка от страните се задължава да предприеме всички необходими мерки, поне еквивалентни на мерките, които предприема за да защити собствената си поверителна информация, за да предотврати копирането, разкриването или използването на Поверителна информацияна другата страна, освен:
  • (1) от или на нейни служители, консултантии подизпълнители, които трябва да имат достъп до Поверителната информация, зада изпълняват задълженията на получаващата страна по договора с разкриващата страна, като получаващата страна трябва да осигури, че всяко от тези лица е субектна задължения за поверителност спрямо нея, които са поне толкова строги, колкото съдържащите се в този раздел; или
  • (2) когато се изисква по закон или съгласно разпореждане на компетентен орган.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

КлаудКарт и Търговецътсе съгласяват да пазят Поверителната информация на другата страна, като сеприлагат някои изключения описани в този раздел.

10. ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

 • 10.1 Техническа поддръжка по отношение на Услугите предоставяни от платформата CloudCart® се осъществява само и единствено посредством система за управление на запитвания и проблеми наречена Тикет система, като всяко съобщение отправено към КлаудКарт се нарича Тикет и всеки Тикет има своя приоритет и време за реакция. Приоритетите са разделени на 4 (четири) различни нива според абонаментния план на Търговеца.
 • 10.2 Техническата поддръжка по телефон се осъществява само за определени абонаментни планове. Повече информация може данамерите на следния адрес https://cloudcart.com/bg/pricing
 • 10.3 Само лица, които са администратори или модератори на Търговеца, могат да подават Тикети. КлаудКарт не отговаря на Тикети, подадени от лица, които не са администратори или модератори на Търговеца.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Условията за предоставяне на техническа поддръжка зависят от избрания абонаментен план. Искания за техническа поддръжка могат да подават само администратори и модератори на Търговеца.

11. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 • 11.1 Всички цени за абонаментни планове, пакети, Функционалности, Приложения и Допълнителни услуги, посочени на интернет страницата на КлаудКарт https://cloudcart.com/bg/pricing и в Административните панели на Търговците, са в евро (EUR) и без включено ДДС.
 • 11.2 Всички плащания към КлаудКарт се извършват в евро (EUR), автоматично, посредством платежната карта на Търговеца, като дължимите суми за избраните Услуги се предплащат в размер на 100%. В случай, че Търговецът се откаже от Услугите преди изтичане на срока, за който са платени, платената сума не подлежи на връщане от КлаудКарт.
 • 11.3 Търговецът има право на 30-дневен безплатен пробен период, който започва да тече от датата на регистриране на неговия Акаунт, по време на който може да тества платформата CloudCart® и дасъздаде Онлайн магазин/Уеб сайт. В рамките на безплатния пробен период Търговецът следва да избере и заплати абонаментен план. В противен случай достъпът до неговия Акаунт се спира. Ако Търговецът в срок до 3 (три) месеца след изтичане на безплатния пробен период не избере и не заплати абонаментен план, КлаудКарт има право да изтрие неговата информация от платформата CloudCart®.
 • 11.4 Срокът на абонаментния план започва датече от момента, в който Онлайн магазинът/Уеб сайтът стане публичен, т.е. от натискането на бутона „Започни да приемаш поръчки от клиенти“. С изтичането на 30(тридесет) дни от момента на заплащане на избрания абонаментен план, срокът на абонаментния план започва да тече, дори и Търговецът да не е направил Онлайн магазина/Уеб сайта публичен.
 • 11.5 Абонаментните планове и другите Услуги се подновяват автоматично след края на съответния период, за който са платени, за период от време равен на времето на предходния абонаментен период, като на и-мейла на Търговеца се изпраща 7-дневно предизвестие за предстоящо автоматично плащане. В случай че Търговецът изрично не откаже подновяването на абонамента преди изтичането на неговия период ще се счита, че Търговецът желае да продължи използването на платформата и съответната сума ще бъде дебитирана автоматично от неговата платежната карта.
 • 11.6 Оборотът на Търговеца, съобразно който се определя приложимият абонаментен план, се изчислява ежемесечно на база предходните 6 месеца. Ако в рамките на предплатения абонаментен период, оборотът на Търговеца за предходните 6 месеца превиши границата на 6-месечния оборот съобразно който е определен текущия му абонаментен план, Търговецът преминава автоматично на абонаментния план за съответния по-висок оборот за остатъка от периода на текущия абонаментенплан, от следващия месец след преминаване на границата. В този случай Търговецът заплаща цената за новия абонаментен план, намалена със сумата по текущия абонаментен план, изчислена пропорционално на оставащия срок.
 • 11.7 Търговецът се съгласява и упълномощава КлаудКарт автоматично да събира дължимите от Търговеца плащания чрез платежната карта асоциирана с неговия Акаунт. Автоматичното плащане се прилага при подновяванена Услуги (абонаментни планове, пакети, Приложения, Функционалности). В случай, че автоматичното плащане не може да бъде извършено поради каквато и да е причина и дължимите суми не бъдат погасени от Търговеца на падежа, КлаудКарт има право да спре достъпа на Търговеца до Административния панел. В случай, че дължимото плащане не бъде извършено в срок до 30 (тридесет) дни от възникване на задължението, КлаудКарт има право да прекрати предоставянето на Услугите.
 • 11.8 За избягване на каквото и да е съмнение, страните се споразумяват, че е необходимо и достатъчно еднократно разрешение(оторизиране) от страна на Търговеца за извършване на автоматични плащания по т.11.7. КлаудКарт се счита за овластен да извършва автоматични плащания за всеки следващ абонаментен план, пакет, Приложение, Функционалност или Допълнителна услуга по силата на първоначалното оторизиране и същото е валидно до неговата отмяна с бутона „ОТКАЖИ“ достъпен в Административния панел на Търговеца.
 • 11.9 Когато е необходимо да бъде извършено плащане за определена Услуга, Търговецът може да оторизира КлаудКарт по имейл или по телефон да извърши съответното плащане вместо него. Всички телефонни разговори се записват от КлаудКарт и Търговецът декларира и се съгласява, че записите ще служат за доказателство за извършените оторизации. Търговецът също така декларира и се съгласява, че посоченият в неговия Акаунт имейл е под негов контрол и всички волеизявления от този и-мейл, включително потвърждения за плащания, са извършени от Търговеца. В случай на хакерска атака или каквото и да е противозаконно отнемане достъпа на Търговеца до неговия имейл или осъществяване на нерегламентиран достъп до имейла или платежната карта на Търговеца, същият е длъжен незабавно да уведоми КлаудКарт. Транзакции, извършени до уведомяването, са валидни и се счита, че са извършени от Търговеца.
 • 11.10 КлаудКарт потвърждава получаването на плащането, като активира Услугите. КлаудКарт не носи отговорност, ако Търговецът не е посочил валиден и-мейл адрес или не получи фактурата по друга причина, за която КлаудКарт не отговаря. Съветваме Ви винаги да проверявате всички папки на вашата имейл кутия, включително папка СПАМ.
 • 11.11 КлаудКарт ще съхранява информацията, съдържаща се или свързана с Онлайн магазин/Уеб сайт или друга Услуга, за срок от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на периода, за който е извършено последното плащане за Услугата. Ако не бъде извършено плащане в 30-дневния период с цел възстановяване на Услугата, КлаудКарт ще изтрие информацията, освен ако и доколкото запазването й е необходимо с оглед изпълнение на законови или договорни задължения на КлаудКарт или ако Търговецът е заплатил услуга по архивиране и съхраняване на Онлайн магазин/Уеб сайт. В този случай КлаудКарт не носи отговорност пред Търговеца за загуба на информация, нарушаване на търговската му репутация, както и за каквито и да било други вреди.
 • 11.12 При извършване на плащане към КлаудКарт е възможно да бъдат начислени допълнителни такси от доставчика на съответната платежна услуга (например, банката, издателя на платежната карта). За избягване на каквито и да е съмнения, плащането към КлаудКарт се счита за извършено при заверяване на платежната му сметка с дължимата цена в пълния й размер, като евентуалните допълнителни такси се дължат отделно към съответния доставчик.
 • 11.13 КлаудКарт не дължи връщане на платени суми, в случай че Търговецът се откаже от платения от него абонаментен план, пакет, Приложение, Функционалност или Допълнителна услуга или не ги използва, както и в случай че не се е отказал от автоматичното подновяване на абонамента в предвидените в настоящите Общи условия срокове.
 • 11.14 КлаудКарт си запазва правото да променя своите цени по всяко време, катопосочи новите цени в съответния раздел на сайта си (https://cloudcart.com/bg/pricing). Промените не могат да засягат предплатени вече абонаментни планове, пакети, Приложения, Функционалности и Допълнителни услуги,но се прилагат автоматично за следващия абонаментен период и за Услуги, които Търговецът иска да добави към абонаментния си план след промяната на цените.
 • 11.15 КлаудКарт издава фактура за дължимите плащания съгласно посочените от Търговеца данни в Административния панел на съответния онлайн магазин в платформата CloudCart®, секция Търговски Профил -> Данни за фактура. За всеки Онлайн магазин на Търговеца може се издава фактура на отделно дружество.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Търговецът заплаща таксите за ползването на платформата посредством регистрираната платежна карта, като е необходимо да поддържа необходимата наличност за извършване надължимите плащания. Търговецът оторизира КлаудКарт автоматично да тегли суми за заплащане на дължимите такси от неговата платежна карта, като се съгласява, че всички суми ще бъдат дебитирани от КлаудКарт в евро(EUR).

При неплащане на таксата по каквато и да е причина, КлаудКартима право да спре достъпа на Търговеца до Административния панел на Онлайн магазина. При забава заплащане продължила 30 дни, КлаудКарт може да прекрати предоставянето на Услугите и да изтрие информацията на Търговеца. КлаудКарт не дължи връщане на предплатени суми.

12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • 12.1 Търговецът изрично декларира, че разбира и е съгласен, че КлаудКарт не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени, имуществени илинеимуществени вреди, включително загуби, пропуснати ползи, накърняване на търговската репутация и други, които Търговецът е претърпял при или във връзка с използването или неизползването (независимо от причината за това) на платформата CloudCart® или след това.
 • 12.2 КлаудКарт не гарантира, че използването на Услугите ще донесе само ползи и приходи или печалба за Търговеца.
 • 12.3 Използването на услуги на трети лица, интегрирани с платформата CloudCart®, е изцяло на собствен риск на Търговеца и всички ползи и вреди от използването или невъзможността да бъдат използвани тези услуги са за сметка на Търговеца. Можете да проверите статуса на интегрираните с платформата CloudCart® услуги на трети лица на следния адрес https://s.status.cloudcart.com
 • 12.4 КлаудКарт не може да гарантира, че Услугите ще бъдат 100% активни и няма даима прекъсвания или грешки при функционирането на платформата CloudCart®. КлаудКарт не носи отговорност в случай на временно преустановяване на работата на платформата, недостъпност на Услуга, прекъсвания в свързаността, проблеми с техническото оборудване и други подобни обстоятелства, причинени от непреодолима сила, случайно събитие, проблеми в интернет, неправомерни действия от страна на трети лица, включително хакерски атаки и други сходни въздействия, разпореждане на компетентен държавен орган, технически или други обективни причини.
 • 12.5 КлаудКарт не носи отговорност за претърпени вреди от Търговеца във връзка с неговия Онлайн магазин, когато Търговецът или негови клиенти са въвели неверни или грешни данни или са ползвали Онлайн магазина без да спазват тези Общи условия или общите условия на съответния Онлайн магазин, други договорни условия, политиките на КлаудКарт, инструкциите на КлаудКарт за създаване и ползване на Онлайн магазин, или разпоредбите на закона.
 • 12.6 Търговецът е длъжен сам да осигури всички необходими лицензи, разрешения, регистрации и други изисквания за законосъобразната продажба на Продуктите в Онлайн магазина.
 • 12.7 КлаудКарт не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени от Търговеца на трети лица.
 • 12.8 КлаудКарт няма задължение да проверява, не одобрява и не носи отговорност за данните, материалите и всяко друго съдържание качено, съхранявано, публикувано или разпространявано по друг начин от Търговеца в платформата CloudCart®.
 • 12.9 За избягване на съмнение, КлаудКарт не продава Продуктите на клиентите на Търговеца в неговия Онлайн магазин и не носи отговорност за продажбата, заплащането, доставката, рекламациите и връщането на Продуктите, поръчани от клиентите на Търговеца.
 • 12.10 Търговецът се задължава да освободи от отговорност и да обезщети КлаудКарт при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички вреди и разходи (включително адвокатски хонорарии съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с неизпълнение на Общите условия, недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на Търговеца, включително когато Търговецът е посочил неверни данни в Онлайн магазина си, извършвал е предлагане или продажба на незаконни или неразрешени Продукти, нарушил е правата на клиентите си, авторските или други права на интелектуална или индустриална собственост на трети лица, правата на потребители, правилата за защита на лични данни, правилата на конкуренцията и други законови или договорни изисквания или разпоредби.
 • 12.11 Във всички случаи отговорността на КлаудКарт към Търговеца не може да надхвърля платената от Търговеца цена на Услугите във връзка с използването на които Търговецът е претърпял вреди.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

КлаудКарт само и единствено Ви предоставя възможност да имате свой собствен Онлайн магазин, изграден върху платформата CloudCart®, без да Ви дава гаранции за непрекъснатост, безгрешно функциониране и достъп до магазина през 100% отвремето. КлаудКарт не носи отговорност за качеството на предлаганите от Търговеца Продукти, доставката им, плащанията и всички свързани действия или бездействия към крайните клиенти на Онлайн магазина. Вие се задължавате да обезщетите КлаудКарт в случай, че КлаудКарт бъде принуден да извърши каквито и да е плащания или претърпи други вреди поради Ваше действие или бездействие.

13. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • 13.1 Всички материали и цялото друго съдържание на платформата CloudCart®, включително, но не само всички текстове, статии и други литературни произведения, графики, изображения, снимки, дизайн, анимации, видео материали, елементи на интерфейса, програмен код, приложения, лога, домейни, марки (включително марката CloudCart®) и бази данни, с изключение на тези, които Търговецът използва за и при създаването насвоя собствен Онлайн магазин/Уеб сайт, както и създадената от Търговеца база данни на неговия Онлайн магазин/Уеб сайт, са изключителна собственост на КлаудКарт и използването им под каквато и да било форма без изричното предварително писмено съгласие на КлаудКарт е забранено.
 • 13.2 За избягване на каквото и да е съмнение, КлаудКарт не претендира права на интелектуална собственост върху данните, материалите и друго съдържание, които Търговецът използва за и при създаването на своя собствен Онлайн магазин/Уеб сайт, както и върху създадената от Търговеца база данни на Онлайн магазина/Уеб сайта. Прикачване в платформата CloudCart® на материали и друго съдържание, което принадлежи на Търговеца, той запазва своите права на интелектуална собственост върху тях.
 • 13.3 При създаването на Онлайн магазин/Уеб сайт в платформата CloudCart® Търговецът не придобива каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост на КлаудКарт, освен не изключително, непрехвърлимо и ограничено право на използване при условията на Общите условия за периода на предоставяне на Услугите и доколкото това е необходимо за създаването и управлението на Онлайн магазина/Уеб сайта на Търговеца в платформата CloudCart®. С прекратяването на този договор или на предоставянето на Услугите всички права на Търговецана използване на обекти на интелектуална собственост на КлаудКарт се прекратяват.
 • 13.4 Търговецът няма право на достъп до програмния код на платформата CloudCart®, и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Търговеца за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата CloudCart® се счита за съществено нарушение на Общите условия и изключителните права на КлаудКарт върху платформата CloudCart®.
 • 13.5 Търговецът няма право да премахва или скрива информация за правата на интелектуална или индустриална собственост на КлаудКарт в създадения чрез платформата CloudCart® Онлайн магазин/Уеб сайт.
 • 13.6 При съмнение за нарушение или в случай на установено нарушение от Търговеца на правата на интелектуална или индустриална собственост на КлаудКарт, последният има право да спре, съответно да прекрати предоставянето на Услуги на Търговеца и ползването на платформата CloudCart®от Търговеца. В този случай КлаудКарт не носи отговорност за претърпени вреди или загуба на информацията на Търговеца.
 • 13.7 Търговецът се съгласява, разрешава и дава пълни права на КлаудКарт да съхранява, преглежда и изтрива материали и друго съдържание, качени от Търговеца в платформата CloudCart®, които са в нарушение на приложимите закони, Общите условия или добрите нрави.
 • 13.8 Търговецът декларира, че притежава всички права върху и във връзка с материалите и цялото друго съдържание качено, публикувано, предоставено, използвано и съхранявано в платформата CloudCart®, необходими за законосъобразното му използване. Търговецът носи пълна отговорност за материалите и друго съдържание качено, публикувано,предоставено, използвано и съхранявано от него в платформата CloudCart®, включително при претенции за авторски или други правана интелектуална или индустриална собственост, както и за каквито и да е други права на трети лица върху тях.
 • 13.9 В случай на спор относно права на интелектуалнаили индустриална собственост, свързан с каквото и да било съдържание в Онлайн магазин/Уеб сайт на платформата CloudCart®, КлаудКарт има право да премахне съдържанието, което е предмет на спора, да спре предоставянето на Услуги и/или достъпа на Търговеца до неговия Акаунт, да изисква от Търговеца документи и информация за доказване на оспорените права на интелектуална или индустриална собственост, както и да извършва всякакви други действия с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата и решаване на спора. КлаудКарт може да вземе решение по спора относно правата на интелектуална или индустриална собственост на база представените доказателства или да деактивира Акаунта до постигането на съгласие между спорещите страни.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Всичко, което Търговецът публикува в своя собствен Онлайн магазин или Уеб сайт е негова собственост, като Търговецът носи цялата отговорност за евентуални претенции от трети лица. Платформата CloudCart®и цялото нейно съдържание, с изключение на това, което Търговецът е публикувал, е собственост на КлаудКарт. КлаудКартима право да спре или прекрати ползването на платформата CloudCart® при съмнение за нарушение или установено нарушение на правата на интелектуална или индустриална собственост на КлаудКарт от страна на Търговеца.КлаудКарт може да премахва незаконно или спорно съдържание в Онлайн магазина или Уеб сайта на Търговеца и да спре предоставянето на Услуги при спор за права на интелектуална или индустриална собственостс трето лице.

14. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

 • 14.1 КлаудКарт може да предостави достъп и да активира софтуер, приложения, продукти, услуги или връзки към уеб сайтове на третистрани за използване от Търговеца, като например доставчици на платежни услуги, куриерски услуги, ERP и складови системи, и-мейл провайдърии други. Възможността за използване на такива услуги на трети страни се осигурява от платформата CloudCart® само като удобство. Самите услуги се предоставят от съответната трета страна.
 • 14.2 Всяко използване от Търговеца на услуги на трети страни е изцяло по преценка, на собствен риск и отговорност на Търговеца.
 • 14.3 КлаудКарт по никакъв начин не одобрява, не дава никакви гаранции и не носи каквато и да било отговорност по отношение на услугите на трети страни, предоставяни чрез платформата CloudCart®, независимо дали са интегрирани с платформата или се предоставят в пакет с Услуги на КлаудКарт, или самостоятелно от трети страни, или по другначин. Отношенията между третите страни и Търговеца във връзка с предоставяните от тях услуги се регулират съобразно техните общи условия, политики за поверителност и други приложими документи, като отговорността да се запознае с тези документи е изцяло наТърговеца.
 • 14.4 Във връзка с използването на услуги на трети страни е възможно Търговецът да дължи допълнително плащане на КлаудКарт и/или на доставчиците на тези услуги.
 • 14.5 Екосистемата на КлаудКарт обхваща трети страни – независими доставчици на различни услуги, като уеб дизайн, брандинг, маркетинг, реклама, счетоводни, юридически, преводачески, фотографски, видео и други услуги, които могат да бъдат необходими на Търговеца при създаването и управлението на Онлайн магазин/Уеб сайт („Експерти“). Списъкът с услугите, включени в екосистемата на КлаудКарт, е достъпен на следния адрес https://cloudcart.com/bg/connected-ecommerce/services
 • 14.6 Търговецът може да поръча услуга наЕксперт чрез платформата CloudCart® през своя Акаунт и през маркетплейса. Профилите на Експертите в платформата съдържат информация за предоставяните от тях услуги и условията, при които ги предоставят, включително цена, срок и други съществени условия, както и рейтинг на Експертите, който се формира от оценките на Търговците, които са ползвали услугите на Експертите. С натисканена бутона „ПОРЪЧАЙ“ Търговецът сключва договор директно с Експерта при условията, посочени в профила наЕксперта. За избягване на всякакво съмнение, КлаудКарт не е страна по договора между Търговеца и Експерта и не носи каквато и да било отговорност за предоставяните от Експерта услуги.
 • 14.7 Търговецът и Експертът могат да договорят допълнителни или различни от посочените в профила на Експерта условия за изпълнение на услугата, с изключение на обявената от Експерта цена. В такъв случай, Експертът е длъжен да се съобрази с тях при изпълнението на услугата. Всяка поръчка за допълнителна услуга или разширяване на обхвата на първоначалната поръчка трябва да се извърши чрез платформата CloudCart®.
 • 14.8 С подаването на поръчка за услуга предоставяна от Експерт, Търговецът се съгласява КлаудКарт да споделя с Експерта данните за контакт на Търговеца, с които разполага, както и Експертът да използва тези данни за контакт за комуникация с Търговеца.
 • 14.9 Услугите на Експертите се заплащат единствено през КлаудКарт, като дължимите суми се предплащат изцяло чрез платежната карта асоциирана с Акаунта на Търговеца.
 • 14.10 Платените суми за услуга предоставяна от Експерт не се връщат. Ако Търговецът възрази, че Експертът не е изпълнил поръчаната услуга съгласно договореното, КлаудКарт осигурява друг Експерт, който да предостави услугата, без допълнително заплащане от страна на Търговеца. Субективните възражения на Търговеца, че изпълнението не съвпада с неговите очаквания, не са основание да му бъде осигурен друг Експерт, ако изпълнението е в съответствие с условията, посочени в профила на Експерта или допълнително договорените между Търговеца и Експерта условия.
 • 14.11 КлаудКарт има право по всяко време и по собствена преценка да прекрати, преустанови достъпа до или да премахне от платформата CloudCart® услуги предоставяни от трети страни без да носи отговорност към Търговеца или крайните клиенти. В такъв случай КлаудКарт се задължава да осигури възможност за използване на подобна или аналогична услуга.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

КлаудКарт не носи отговорност за услуги предоставяни от трети страни и те се използват от страна на Търговеца изцяло на негов риск. Ако използвате услуги на трети страни в платформата CloudCart® ние имаме право да споделяме с тях Вашата контактна информация.

15. ОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КЛАУДКАРТ

 • 15.1 Когато Търговецът желае да получи предоставяна от КлаудКарт Допълнителна услуга, КлаудКарт му отправя оферта по и-мейл, вкоято се описват съществените условия на Допълнителната услуга, като обхват, цена, срок за изпълнение и други.
 • 15.2 Търговецът се съгласява, че когато е приел отправената му по имейл оферта и е възложил на КлаудКарт Допълнителна услуга за неговия Онлайн магазин, се доверява на професионализма, творческото виждане и преценката на КлаудКарт за изпълнението й, освен ако е посочил изрични изисквания в изпратената му по и-мейл анкета. Субективните възражения на Търговеца, че изработеното не съвпада с неговите очаквания, не са основание да му бъде върната платената сума за Допълнителната услуга в случай, че изработеното е в съответстви е с приетата оферта и описанитев анкетата изисквания. Приработата си по Допълнителната услуга, КлаудКарт има пълна самостоятелност на изработващ, но всички негови действия ще бъдат съобразени с изискванията описани от Търговеца в анкетата.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Когато Търговецът иска да получи предоставяна от КлаудКарт Допълнителна услуга, КлаудКарт му изпраща оферта по и-мейл, в която посочва обхвата,цената, срока за изпълнение и други условия на предоставяната Допълнителна услуга. КлаудКарт има пълна самостоятелност относно изпълнението на Допълнителната услуга, но трябва да се съобразява с поставенитеот Търговеца изисквания.

16. УСЛУГИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА

 • 16.1 КлаудКарт може по свое усмотрение да покани Търговец, който да използва на пробна основа услуги или функции, които са в процес на разработка и все още не са достъпни за всички Търговци („Услуги в процес на разработка“). Такива услуги могат да бъдат подчинени на допълнителни условия, които КлаудКарт ще предостави на всеки Търговец преди използването им.
 • 16.2 Всички разговори и материали, свързани с Услугите в процес на разработка, ще се считат за поверителна информация и са обект на разпоредбите за поверителност в настоящите Общи условия. Търговецът няма право да прави публични изявления или по друг начин да разкрива участието си в Услугите в процес на разработка без предварително писмено съгласие на КлаудКарт.
 • 16.3 КлаудКарт не дава никакви гаранции, че Услугите в процес на разработка ще функционират и може по всяко едно време да ги прекрати по свое усмотрение. КлаудКарт няма да носи отговорност за вреди, произтичащи от или във връзка с Услуги в процес на разработка и всяка една такава услуга може да не работи по същия начин като окончателната версия. КлаудКарт може да промени или да не пусне окончателна или търговска версия на услуга в процес на разработка по свое усмотрение.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

КлаудКарт може да предлага за използване услуги, които са в процес на разработване и не са част от предоставяните Услуги. Услугите в процес на разработване могат да не функционират правилно и могат да бъдат прекратени по всяко време. Търговецът използва тези услуги изцяло на собствен риск и КлаудКарт не носи отговорност за каквито и да било вреди претърпени от използването на тези услуги. Търговецът е длъжен да пази поверително участието си в услугите в процес на разработване.

17. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 • 17.1 Събирането, съхранението и обработванетона лични данни се осъществява съобразно Политиката за поверителност на КлаудКарт,която можете да достъпите на следния адрес https://cloudcart.com/bg/privacy
 • 17.2 Предоставените лични данни са обект назащита съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент (EC) 2016/679(GDPR) като КлаудКарт ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност.
 • 17.3 За нерегистрираните ползватели КлаудКарт събира само следната информация: техния IP-адрес, използваните от тях браузър и операционна система, посетените страници, както и датата и времето на посещението. КлаудКарт използва тази информация, за да анализира как нерегистрираните потребители използват уебсайта, така че да го оптимизира за техните изисквания или да изпрати съобщение директно на техния браузър.
 • 17.4 Търговецът потвърждава и се съгласява, че събирането, съхранението и обработването на лични данни във връзка с използването на Услугите се регулира от Политиката за поверителност на КлаудКарт, както и че КлаудКарт може да съхранява информация и получава достъп до информацията, съхранена в Административния панел на Търговеца, за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове.
 • 17.5 Търговецът има право да възрази срещу съхраняването и достъпа до информацията по предвидените в Политиката за поверителност начини.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

КлаудКарт предприема всички необходими действия за защита на Вашите лични данни. Събирането, съхранението и обработването на Вашите личниданни се осъществява съобразно Политиката за поверителност на КлаудКарт.

18. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • 18.1 КлаудКарт може да изменя настоящите Общи условия по всяко време, като ще уведомиза това Търговеца по подходящ начин не по-малко от 15 дни преди влизането в сила на измененията. Търговецът има право да прекрати договора с КлаудКарт преди изтичането на срока на уведомлението за предстоящите изменения. С продължаване използването на Услугите след изтичане на срока на уведомлението, Търговецът дава своето съгласие и приема всички изменения в Общите условия.
 • 18.2 Търговецът може писмено или по друг недвусмислен начин да потвърди измененията в Общите условия и преди изтичане насрока на уведомлението по т. 18.1.
 • 18.3 Когато измененията в Общите условия произтичат от необходимостта да бъдат спазени правни или законови задължения на КлаудКарт и спазването на срока по т. 18.1 е невъзможно, срокът на уведомлението може да бъде по-кратък от 15 дни или измененията да влезнат в сила незабавно. Същото е приложимо и когато КлаудКарт трябва извънредно да измени Общите условия, за дапреодолее непредвидена и не посредствена опасност, свързана със защитата на предоставяните Услуги, Търговците или крайните клиенти от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.
 • 18.4 КлаудКарт няма право да променя Общите условия с обратно действие, освен ако измененията са необходими, за да бъдат спазени правни или законови задължения на КлаудКарт или ако измененията са в полза на Търговците.
 • 18.5 Редакционни промени в Общите условия, които не водят до промяна на смисъла на Общите условия, влизат в сила незабавно без да се изпраща предварително уведомление до Търговеца.
 • 18.6 Общите условия на платформата CloudCart®, включително всички предходни техни версии, са достъпни на адрес https://cloudcart.com/terms-of-use.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Общите условия могат да бъдат изменяни от КлаудКарт по всяко време с 15-дневно предизвестие. В срока на предизвестието Търговецът може да прекрати договора сис КлаудКарт. Ако не прекрати договора в срока напредизвестието, се счита че Търговецът се е съгласил с измененията в Общите условия. В определени случаи, като например необходимост от преодоляване на рискове свързани с киберсигурността и други, Общите условия могат да бъдат изменени с по-кратко предизвестие или без предизвестие.

19. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 • 19.1 Този договор се прекратява в следните случаи:
  • 1) с изтичане на срока на избрания от Търговеца абонаментен план, ако абонаментът не бъде подновен съгласно Общите условия;
  • 2) по взаимно съгласие на страните в писмена форма;
  • 3) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • 4) при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на някоя от страните по договора;
  • 5) в останалите случаи предвидени в Общите условия.
 • 19.2 Търговецът може по всяко време да прекрати едностранно договора, да закрие своя Акаунт, да спре всички абонаментни услуги, които са активирани, и да преустанови използването на своя Онлайн магазин, от Административния панел в секция Моите Абонаменти, като ОТКАЖЕ всички активни абонаменти.
 • 19.3 Прекратяването на договора и закриването на Акаунта, независимо по каква причина, има следните последици за Търговеца:
  • 1) КлаудКарт ще престане да предоставя Услугите и Търговецът вече няма да има достъп до своя Акаунт и Онлайн магазин/Уеб сайт;
  • 2) Търговецът няма право на възстановяване на платените на КлаудКарт такси и други суми, същите остават в полза на КлаудКарт като обезщетение за предсрочно прекратяване на договора, освен в случая по т. 19.4;
  • 3) Всички дължими такси и други плащания към КлаудКарт стават незабавно изискуеми;
  • 4) Търговецът има 30 дни, считано от датата на прекратяване на договора, да свали и съхрани своята база данни извън платформата CloudCart®. След изтичане на този срок информацията на Търговеца се заличава, освен ако и доколкото запазването й е необходимо с оглед изпълнение на законови или договорни задължения на КлаудКарт. В този случай КлаудКарт не носи отговорност пред Търговеца за загуба наинформация, нарушаване на търговската му репутация, както и за каквито и да било други вреди.
 • 19.4 КлаудКарт има право по всяко време да прекрати предсрочно договора, като изпрати едномесечно писмено предизвестие (включително по и-мейл) до Търговеца. Ако периодът на предплатения абонаментен план не е изтекъл, прекратяването на договора влиза в сила след изтичане на предплатения период или частта от предплатената сума съответна на неизтеклия период се връща на Търговеца, по избор на КлаудКарт.
 • 19.5 КлаудКарт има право по своя преценка, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Търговецът нарушава Общите условия, приложимите закони или добрите нрави при използване на Услугите. В този случай КлаудКарт не дължи обезщетение за предсрочно прекратяване и не носи отговорност за вреди към Търговеца.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Търговецът може да закрие Акаунта си като отиде в секцията „Моите Абонаменти“ на Административния панел и спре всички активни абонаменти. Със закриването на Акаунта се прекратява изцяло достъпът до него и до създадения Онлайн магазин/Уеб сайт. Платените в полза на КлаудКарт такси няма да бъдат върнати или възстановени. Задълженията Ви към КлаудКарт, които не са платени, стават изискуеми. Имате 30 дни да свалите своята база данни от платформата.

20. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 • 20.1 Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие чрез преговори.
 • 20.2 Ако страните не постигнат съгласие, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Споровете между страните, които не могат да бъдат решени от тях чрез преговори, ще се решават от компетентния български съд.

21. НАЧИНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

 • 21.1 Търговецът може да използва следните комуникационни канали, за да се свърже с екипа на КлаудКарт:
  • 21.1.1 Телефон - 0886771877;
  • 21.1.1 Телефон - 0886771877;
  • 21.1.2 Имейл - [email protected];
  • 21.1.3 Facebook Messenger -https://www.facebook.com/cloudcartbulgaria
  • 21.1.4 Twitter -https://twitter.com/cloudcartcom
  • 21.1.5 Корпоративенсайт - https://cloudcart.com
  • 21.1.6 Съпорт център - https://support.cloudcart.com
 • 21.2 Само лица, които са администратори или модератори на Търговеца, могат да подават запитвания и да осъществяват всяка друга комуникация с КлаудКарт. КлаудКарт не отговаря на запитвания и друга комуникация от лица, които не са администратори или модератори на Търговеца.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Запитвания и друга комуникация с КлаудКарт могат да осъществяват само администратори и модератори на Търговеца.

22. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 • 22.1 Общите условия се регулират и тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Република България и правото на Европейскиясъюз. Конвенцията на Организацията на обединените нации за договори за международна продажба на стоки няма да се прилага към Общите условия и се изключва изрично.
 • 22.2 Недействителността на отделна клауза от Общите условия не засяга валидността на останалите клаузи и на Общите условия като цяло.
 • 22.3 Общите условия обвързват и правоприемниците на Търговците, които продължават да ползват платформата CloudCart®.
 • 22.4 Търговецът няма право да преотстъпва или прехвърля свои права възникнали в отношенията с КлаудКарт.
 • 22.5 Общите условия са изготвени на български език, като могат да бъдат преведени и достъпни на езици, различни от българския. При разминавания в преводите между различните езикови версии, се прилага българската версия.
 • 22.6 Заглавията на разделите и всяко кратко обяснение или резюме на отделните клаузи и раздели на Общите условия в частта „Горното означава“ са единствено за Ваше улеснение, нямат правнообвързващо значение и по никакъв начин не следва да служат за тълкуване на Общите условия.

Настоящите Общи условия са приети на 19.04.2023 г. и влизат в сила от същатадата, освен по отношение на Търговците, които към 19.04.2023 г. имат сключен договор с КлаудКарт за ползване на платформата CloudCart®, за които влизат в сила считано от 19.07.2023 г.