ОБЩИ УСЛОВИЯ

платформата за създаване на онлайн магазин CloudCart и допълнително предлаганите услуги или приложения

 

Настоящите Общи условия уреждат условията за използване на платформата за създаване на онлайн магазин CloudCart, както и допълнително предлаганите услуги. Платформата CloudCart е създадена и поддържана от „КлаудКарт“ АД, ЕИК 206004146 - търговско дружество регистрирано съобразно изискванията на българското законодателство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Република България.

 

Със създаването на Акаунт в платформата CloudCart или използването на която и да е от услугите Търговеца се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и техните бъдещи изменения и допълнения в пълния им обем и без изключения.

Услугите, предлагани от CloudCart съгласно Общи условия, включват различни продукти и услуги посредством които да продавате Вашите стоки и услуги.

 

1. СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ

 • 1. За достъп и използване на Услугите на платформата CloudCart, Търговеца трябва да попълните формата за регистриране на своя Акаунт, като предоставите пълното си име, адрес, телефонен номер, валиден имейл адрес и всяка друга информация изискуема от CloudCart.

 • 2. CloudCart има правото да откаже да регистрира Акаунт на Търговеца или да блокира съществуващ такъв ако намери, че е налице нарушение на настоящите Общи условия или на законите на Република България.

 • 3. За да бъде регистрирате Акаунт е необходимо Търговеца да е навършил 18 години, като CloudCart няма да изисква тази информация в процеса на регистрация на Акаунта.

 • 4. Услугите предоставяни от CloudCart са за целите на извършване на търговска дейност, а не за лични, домакински или семейни цели и Търговеца декларирате, че няма качеството Контрагент по смисъла на Закона за защита на контрагентите и на общностното законодателство на Европейския съюз и няма да използва Акаунта за контрагентски нужди.

 • 5. Търговеца се съгласявате CloudCart да използва имейл адреса и мобилен телефон, които са посочени при откриване на Акаунта, като основни методи за комуникация. Всички посочени данни от Търговеца могат да се редактират от административния панел на Търговеца, след завършване на процеса по регистрация на онлайн магазина.

 • 6. Търговеца е отговорен за опазването на потребителското име и парола на своя онлайн магазин, както и всяка другата предоставена информация. Също така декларира, че предоставения имейл, телефонен номер и разплащателна карта са под негов контрол. CloudCart не може и няма да носи отговорност за загуби или щети при евентуален пробив в сигурността на Вашите имейл, телефонен номер, разплащателна карта и Акаунта ви в CloudCart.

 • 7. Търговеца носи пълна отговорност за цялата дейност и съдържание на онлайн магазина, като снимки, изображения, видеоклипове, графика, писмено съдържание, аудио файлове, код, информация или качени данни, събрани, генерирани, съхранявани, показвани, разпространявани, предавани или изложени на или във връзка със създадения Акаунт.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Акаунт може да бъде регистриран само на пълнолетно лице за търговски цели, като пълната отговорност за сигурността на акаунта и данните предоставени за неговото регистриране е на Търговеца. При неспазване на Общите условия, CloudCart има правото да откаже да регистрира Акаунта на Търговеца или да го изтрие.

 

2. АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ

 • 2.1 Собственик на онлайн магазина

  • 1. Собственик на онлайн магазина се счита, че е лицето, което е титуляр на разплащателната карта използвана за заплащане на услугата.

  • 2. Ако се регистрирате в CloudCart от името на Вашия работодател, Вашият работодател е собственикът на магазина. Ако се регистрирате за Услугите от името на вашия работодател, тогава трябва да използвате издавания от вашия работодател имейл адрес и заявявате и гарантирате, че имате правомощието да обвържете работодателя си с нашите “Общи условия”.

  • 3. Онлайн магазин в платформата CloudCart може да има само един собственик. Едно лице може да има няколко магазина в платформата CloudCart, като всички създадени магазини могат да се управляват от секция Моите магазин в административния панел на Търговеца. При активация на всеки отделен Онлайн магазин, Търговеца има правото да заплати услугите с различни дебитни/кредитни карти и да получи фактура за всяко плащане на отделни дружества.

 • 2.2 Административни акаунти

  • 1. Въз основа на избрания от Търговеца абонаментен план за услугите на CloudCart, всеки Акаунт има правото да създава и назначава служители/администратори, които да оперират/модерират Онлайн магазина. Всеки един създаден служител в Акаунта на Търговеца, може да има различни нива на достъп до административния панел на Онлайн магазина и да оперира с конкретна информация, функции и др.

  • 2. Търговеца е отговорен за всички действията на своите служители при използването на Акаунта в Онлайн магазина, като за собствени действия.

 • 2.3. Разплащания с крайни клиенти

  • 1. CloudCart дава възможност на Търговеца сам да избере начините, по които крайните контрагенти ще плащат закупените Продукти. Търговецът избира от интегрираните в технологичната платформа на CloudCart разплащателни методи. Търговецът има възможност да избира и разплащателни методи извън интегрираните с CloudCart платформата ако за това съществува техническа възможност и страните постигнат взаимно приемлива договорка, като за това се заплаща допълнително възнаграждение от Търговеца на CloudCart.

  • 2. За да използва всички предложени начини на плащане, Търговецът трябва да създаде свои собствени регистрации и акаунти в съответни организации и да ги свърже с Онлайн магазина си, като спазва инструкциите, публикувани на страницата на CloudCart и посочена в тези Общи условия.

  • 3. Търговецът се съгласява, че CloudCart не носи отговорност пред Търговеца във връзка с получаване на продажната цена на предлаганите продукти от крайните контрагенти.

  • 4. CloudCart дава възможност на Търговеца сам да избере начините, по които крайните контрагенти ще получават закупените продукти. CloudCart предлага механизъм за изчисляване на цената на транспорта използвайки интеграция с куриерски компании, но не осигурява самия транспорт. Търговецът носи отговорност за сключване на договор с куриер или осигуряване на друг начин за доставка на продуктите до крайните контрагенти. CloudCart не носи отговорност пред Търговеца и крайните контрагенти за доставката на продуктите, закупени чрез Онлайн магазина.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Само едно лице може да бъде „Собственик на магазина“ и това е лицето, което е притежател на банковата карта с която е извършено плащането на таксата за абонаментния план или Търговец. В случай, че плащанията на отделни услуги са извършвани с банкова карта притежавана от друго лице за собственик на Акаунта се счита притежателят на банковата карта с която е платена абонаментната такса.

Търговеца носи пълната отговорност за Акаунта си в платформата, онлайн магазина и тяхната сигурност, обвързан е с настоящите Общи условия и отговаря за действията на други лица, които имат достъп до Акаунта. Ако се регистрирате от името на вашия работодател, вашият работодател е собственикът на магазина, който отговаря за вашия акаунт.

CloudCart дава възможност за избор на начин за разплащане с крайните клиенти, но не носи отговорност за получаването на плащане от крайните клиенти и не осигурява доставката на стоката или услугата до тях.

 

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • 1. Настоящите Общите условия, както и някои допълнителни условия, които са относими към конкретни услуги предлагани от CloudCart и са посочени на корпоративния уеб сайт на дружеството в съответните секции, където се предлагат абонаменти и услуги регламентират отношенията между CloudCart и Търговеца.

 • 2. Приемането на настоящите Общи условия по начина предвиден в тях представлява сключване на договор и Търговеца е обвързан от настоящите общи условия. Абсолютно условие за ползването на услугите на CloudCart е безусловното и цялостно приемане на настоящите Общи условия.

 • 3. С цел избягване на каквито и да е двусмислия, недоразумения и грешки Търговеца следва да е наясно, че за да ползва услугите на CloudCart е необходимо да приеме настоящите Общи условия по начина предвиден в тях и след приемането им да ги спазва.

 • 4. Настоящите Общи условия представляват споразумение между клиента и CloudCart и регламентират достъпа и използването на предлаганите от CloudCart услуги. С използването на която и да е от услугите по какъвто и да е начин клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия.

 • 5. С оглед важността на настоящите Общи условия доколкото същите регламентират отношенията между Търговеца и CloudCart (наричано и CloudCart по-долу за краткост) моля запознайте се с тях.

 • 6. Условията за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Република България и правото на Европейския съюз. Конвенцията на Организацията на обединените нации за договори за международна продажба на стоки няма да се прилага към настоящите Общи условия и се изрично изключва.

 • 7. Търговеца потвърждавате и се съгласявате, че CloudCart може да изменя настоящите Общи условия по всяко време, да отменя уговорки в тях и да ги допълва, като публикува съответните изменения, частично отменени и/или допълнени Условия за ползване на уеб сайта на CloudCart, достъпни на адрес https://cloudcart.com/terms-of-use в корпоративния си сайта и такива изменения на Общите условията на услугата са в сила от датата на публикуването им. С продължаване използването на услугите след публикуване на изменените Общи условия за ползване на уеб сайта на CloudCart, Търговеца дава вашето съгласието си и приема всички изменения в Общите условия за ползване. CloudCart няма задължението да уведомява Търговеца изрично за изменения, допълнения и отмяна на части от Общите условия.

 • 8. Търговеца няма право да използва платформата CloudCart за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито може при използването на Услугата да нарушава законите приложими на територия в която оперира Онлайн магазина. Задължавате се да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби при използването на услугата и при изпълнение на задълженията си по Общите условия за ползване.

 • 9. Търговеца се съгласява да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате някоя част от услугата предоставена от CloudCart, както и използване или предоставяне на достъп към трети лица, без изричното писмено разрешение от CloudCart.

 • 10. Търговеца потвърждава и се съгласява, че използването на услугите, включително информация, предавана или съхранявана от CloudCart, се регулира от политика за поверителност на дружеството.

 • 11. Условията за ползване могат да бъдат достъпни на езици, различни от български, като при разминавания в преводите се прилага българската версия.

 • 12. Общите условия обвързват и правоприемниците на контрагентите, които продължават да ползват платформата. Вие като Търговец, нямате право да преотстъпвате или прехвърляте вашите права възникнали в отношенията Ви с CloudCart.

 • 13. Нищожността на отделна клауза от настоящите Общи условия не засяга валидността на останалите клаузи и на общите условия като цяло.

 ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Условие да ползвате платформата CloudCart и да създадете онлайн магазин в нея е да приемете настоящите Общи условия, които се считат за приети с подаването на искане за регистрация на Акаунт. Те могат да бъдат изменяни, допълвани и частично отменяни от CloudCart по всяко време без да е необходимо да бъде уведомен всеки един Търговец персонално, а чрез съобщение на сайта на CloudCart. Общите условия са задължителни за всички правоприемници на Търговеца. Използването на CloudCart става само в съответствие със закона приложим на територията на която използвате услугата.

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • 1. CloudCart си запазва правото да променя или прекратява допълнителни услуги, приложения или функционалности по наша преценка, без предизвестие и по всяко време. Също така не всички допълнителни услуги, приложения и функционалности са налични във всяка държава и ние не сме задължени да ги предоставяме навсякъде по света.

 • 2. CloudCart си запазва правото да откаже предоставянето на услугата на всеки Търговец по някаква обективна причина или нарушение по всяко едно време.

 • 3. CloudCart има пълното право да прекрати услугата на Търговец, който предлага стоки или услуги в своя Онлайн магазин и те нарушават настоящите Общи условия, закона или добрите нрави.

 • 4. Устната или писмена агресия и неуважително отношение от всякакъв вид (включително заплахи за насилие) от страна на Търговец към служител на CloudCart, член или собственик е основание за незабавно прекратяване на Акаунта без CloudCart да носи каквато и да е отговорност за евентуални вреди и пропуснати ползи.

 • 5. CloudCart има правото да извършва мониторинг върху Акаунта и Онлайн магазина на всеки един Търговец. Да блокира достъпа до тях и да премахне всички установени незаконни материали / продукти / услуги / текстове и дори да премахне целия Онлайн магазин, ако се наложи, като не носи никаква отговорност за евентуални вреди и пропуснати ползи.

 • 6. CloudCart си запазва правото и не обещава изключителност в някой конкретен пазарен сегмент, защото платформата CloudCart може да се използва от всеки един Търговец по света.

 • 7. В случай на спор относно собствеността на Акаунта, CloudCart си запазва правото да изисква всякакъв вид документи или документация за определяне или потвърждаване на собствеността на Акаунта. Документацията може да включва, но не се ограничава до сканирано копие от лицензите на Търговеца, документ за самоличност, доказателства за собственост върху разплащателната/ите карти регистрирани в CloudCart.

 • 8. CloudCart има правото независимо, че са изпълнени всички необходими условия по създаване на Акаунт в платформата да откаже на Търговеца своята услуга, допълнителни услуги и функционалности, без да носи отговорност за непредоставянето им.

 • 9. CloudCart си запазва правото при спор за собственост върху Акаунт да взема решение на база представените доказателства или да го деактивира до постигането на съгласие между спорещите страни.

 • 10. CloudCart си запазва правото да се похвали и посочи в корпоративния си уеб сайт на адрес https://cloudcart.com имената или логата на всички Търговци използващи платформата. Също така CloudCart има правото да използваме информацията по настоящата точка за рекламни цели във всички канали безвъзмездно, без да има предварително потвърждение от Търговеца.

 • 11. Техническа поддръжка по отношение на услугите се предоставя само на Търговци използващи платформата CloudCart. Техническа поддръжката ще се осъществява само и единствено посредством система за управление на запитвания и проблеми наречена Тикет Система, като всяко съобщение отправено към CloudCart се нарича Тикет и всеки такъв има своята тежест и време за реакция. Тежестите са заложени в SLA на CloudCart (Service-Level Agreement) и са разделени на 4 (четири) различни нива според сложността/спешността на съответния случай:

 • 1) Low - време за отговор в рамките на 1 (един) работен ден и време за затваряне на тикета 3 (три) работни дни от постъпването му;

 • 2) Medium - време за отговор в рамките на 8 (осем) работни часа и време за затваряне на тикета 1 (един) работен ден от постъпването му;

 • 3) High - време за отговор в рамките на 4 (четири) работни часа и време за затваряне на тикета 12 (дванадесет) работни часа от постъпването му ;

 • 4) Urgent - време за отговор в рамките на 1 (един) работен час и време за затваряне на тикета 4 (четири) работни часа от постъпването му.

 • 12.CloudCart предоставя безплатно ползване на план Startup само ако следните условия се спазват. - Търговеца влиза редовно в административния си панел. Онлайн магазина генерира регулярно поръчки

 • 13.CloudCart има право да прекрати безплатния план на всеки търговец, който в продължение на 30 дни не е посещавал административния си панел или не е постигнал оборот от 1000 лв. в рамките на три месеца от създаването на магазина.

Преценката за нивото се извършва от екипа на CloudCart на база информацията предоставена от Търговеца в конкретния Тикет. Техническа поддръжка по имейл или телефон няма да се осъществява, тъй като екипът на CloudCart иска да предостави възможно най-високо ниво на обслужване и експертиза, което от своя страна отнема на консултантите своето технологично време за реакция.

Всички клиенти на платформата CloudCart могат да използват и други комуникационни канали, за да се свържат с екипа на компанията, като:

        Телефон - 0886771877;

        Имейл - [email protected];

        Facebook Messenger - https://www.facebook.com/cloudcartbulgaria

        Twitter - https://twitter.com/cloudcartcom

        Корпоративен сайт - https://cloudcart.com

        Съпорт център - https://support.cloudcart.com

12. Неупражняването от страна на CloudCart на някое от правата му по закон или предвидено в Общите условия не означава отказ от упражняването му на по-късен етап или когато преценим.

13. Търговецът е длъжен да не модифицира и да не се намесва в правилното действие на платформата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг търговец. Да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други търговци да използват платформата и изобщо да не предприема действия които биха затруднили функционирането на CloudCart.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

CloudCart може да изменяме предоставените допълнителни услуги, приложения и техните функционалности, да преустановява предоставянето им, изобщо или само за определени държави. CloudCart има правото да осъществява надзор върху съдържанието в Онлайн магазина на всеки Търговец и да преустановяваме достъпа до него при наличието на неподходящо съдържание.

CloudCart има правото да прекрати Акаунт на всеки един Търговец, при вербална или писмена агресия срещу служители на CloudCart. Също така има правото да информираме неограничен кръг от лица по начин и чрез средства, които намерим за подходящи, че конкретния Търговец използвате платформата, като за целта имаме право да използваме логото му за рекламни цели. Необходимостта от техническа поддръжка при поискването ѝ, времето и начинът за предоставянето и се определят от SLA на CloudCart.

 

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • 1. Поверителна информация включва, но не се ограничава до всяка информация, свързана с бизнеса на дадена страна която не е публично известна, включително специфична бизнес информация, технически процеси и формули, софтуер, списъци с клиенти, списъци с потенциални клиенти, имена, адреси и друга информация относно клиентите и бъдещите клиенти, дизайна на продуктите, продажбите, разходите (включително всякакви съответни такси за обработка), ценоразписи и друга непубликувана финансова информация, бизнес планове и маркетингови данни и всяка друга поверителна и защитена информация, независимо дали е маркирана или не като поверителна или патентована. Поверителната информация на CloudCart включва цялата информация, която получавате, свързана с нас или с всички допълнителни услуги, приложения и функционалности.

 • 2. Не е поверителна информация информацията, която всеки Търговец публикува в своя Онлайн магазин и която CloudCart има правото да използва и разпространява. Поверителната информация не включва информация, която получаващата страна може да докаже: (А) вече е била публично достояние или вече е била известна от или в притежание на получаващата страна към момента на разкриване на такава информация; (Б) се разработва независимо от получаващата страна без използване или позоваване на поверителната информация на другата страна и без да нарушава разпоредбите на настоящите Общи условия.

 • 3. Във връзка с поверителната информация се прилагат горните две точки, каl#1082;то и декларацията за поверителност на CloudCart, които можете да намерите на официалния уеб сайт на дружеството.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

CloudCart и Търговецът се съгласяват да пазят Поверителната информация която им е станала известна за другата страна, като се прилагат предвидените в Общите условия изключения описани в тази точка.

 

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • 1. Търговецът изрично декларира, че разбира и е съгласен, че CloudCart не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени вреди, като материални загуби, накърняване на търговската репутация, злоупотреба с данни и каквито и да е действителни вреди или вреди, които търговецът смята, че са настъпили от използването или неизползването (независимо от причината за това) на платформата, които са настъпили по време на използването на платформата или след това и под никаква форма отговорността на CloudCart не може да бъде ангажирана.

 • 2. Използването на трети услугите е на ваш собствен риск и всички ползи и вреди от използването или невъзможността на им са за сметка на търговеца.

 • 3. CloudCart не може да гарантира, че услугата ще бъда на 100% активна и няма да има прекъсвания или грешки, но може да подсигури пълна сигурност на програмния код и да реагира съобразно SLA на CloudCart, описан по-горе.

 • 4. CloudCart не гарантира, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугите ще донесат само ползи и приходи или печалба за търговеца.

 • 5. CloudCart не продава продуктите на крайните потребители в Онлайн магазина и не носим отговорност за продажбата, заплащането, доставките, рекламациите и връщането на продуктите, поръчани от крайните потребители на нашите Търговеца.

 • 6. Търговецът е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации за законосъобразната продажбата на продуктите/услугите в Онлайн магазина.

 • 7. Търговецът се съгласява, че при възникнал спор с трети лица и има наложена санкция или друг вид наказание към CloudCart, то тогава Търговецът е длъжен да обезщети CloudCart за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на клиента, включително когато Търговеца е посочил неверни данни в онлайн магазина си, нарушил е правата на крайните потребители, авторските права на трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и други законови изисквания и разпоредби.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

CloudCart само и единствено Ви предоставя възможността да имате свой собствен онлайн магазин, изграден върху платформата CloudCart, без да дава гаранции на Търговеца за непрекъснатост, безгрешно функциониране и достъп до магазина на 100% от времето. CloudCart не носи отговорност за качеството на предлаганите от Търговеца стоки и услуги, доставката им, плащанията и всички свързани действия или бездействия към крайните клиенти в Онлайн магазина Ви. Търговеца поема ангажимента да обезщети CloudCart в случай, че бъдем принудени да извършим каквито и да е плащания поради Ваше действие или бездействие.

 

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И МАТЕРИАЛИ НА ТЪРГОВЕЦА

 • 1. CloudCart не претендира права на интелектуална собственост върху материалите, стоките или услугите, които Търговеца използва за и при създаването на своя собствен Онлайн магазин. Всички материали, които качвате в платформата CloudCart, остават ваша интелектуална собственост.

 • 2. Качвайки материали, вие като Търговец разрешавате на крайните интернет потребители да виждат материалите, които публикувате публично в своя Онлайн магазин и давате пълни права на CloudCart да съхранява, преглежда и изтрива материали, които са в нарушение с Общите условия или закони на държавата в която оперирате.

 • 3. Търговеца носи пълна отговорност за качените материали, продукти или услуги, включително при претенции за авторски права, интелектуална собственост и други претенции от лица, които претендират каквито и да е права върху тях.

 • 4. Търговеца запазва собствеността върху всички материали, продукти или услуги, които качвате в своя Онлайн магазина на платформата CloudCart и въпреки това, когато направите своя магазин публичен, вие се съгласявате да разрешите на други хора да виждат всички качени материали, продукти и услуги, като носите пълна отговорност за спазването на всички приложими закони и разпоредби.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Всичко, което Търговеца публикува в своя собствен Онлайн магазин е негова собственост, както и цялата отговорност за евентуални претенции от трети лица.

 

8. Дизайни и Дизайнерски услуги

 • 1. Търговеца може да избере да използва някой от типовите дизайни, достъпни в CloudCart, които можете да разгледате на адрес: https://cloudcart.com/bg/features/themes или да създаде своя собствена визия за своя Онлайн магазин (използвайки всички инструменти, които платформата ви предоставя). CloudCart не гарантира, че типовите дизайни ще бъдат поддържани, достъпни и налични за срока на абонаментния план, заплатен от Търговеца, но ние ще направим всички необходимо, за да няма никакви последствия или финансови загуби дадения Търговец. Последният изрично се съгласява, че CloudCart има право да премахва, модифицира или да спре поддръжка на дадена/ни типови дизайни по своя преценка, с което автоматично се прекратява правото на Търговеца да използва съответния дизайн.

 • 2. Търговецът изрично се съгласява, че когато е възложил на CloudCart допълнителна услуги за неговия Онлайн магазин и е приел отправената му по имейл оферта се доверява на професионализма, творческото виждане, преценката за вида на дизайна и преценката на CloudCart за това какъв дизайн, шрифтове, изображения, подредба и други елементи на магазина са подходящи за него, ако не ги е посочил изрично в изпратената му Анкета на имейла, след заплащането на услугата. Субективните възражения на Търговеца, че изработеното не съвпада с неговите очаквания не са основание да му бъде върната платената сума в случай, че изработеното е в съответствие с приетата оферта и задание описано в Анкетата. При работата си по услугата Дизайн за Онлайн магазин, CloudCart има пълна самостоятелност на изработващ, но всички негови действия ще бъдат съобразени с изискванията описани от Търговеца.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Търговеца може да използвате готов дизайн (тема) за нуждите на своя Онлайн магазин от предоставените му на платформата, като имате пълното право да правите промени по нея, с всички предоставени инструменти от CloudCart. Търговеца може да възложи изработването на дизайна на Онлайн магазина към екипна на CloudCart, като в този случай се доверявате на професионализма на дизайнерския екип и виждания му.

 

9. ТАКСИ. ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

 • 1. Всички посочени цени за абонаментните планове, пакетите и услуги посочени в интернет страницата на CloudCart и административните панели на Търговците са без включено ДДС. Заплащанията стават напълно автоматизирано и всяка една сума се предплаща в размер от 100% и изтеглената сума ще бъде във валутата EUR (евро). При отказ от страна на Търговеца или неизползване на вече платен план, пакет или услуга - платената сума не подлежи на връщане от страна на CloudCart.

 • 2. Абонаментните планове се подновяват автоматично след края на съответния период на абонамент за период от време равен на времето на първоначалния абонаментен период, като:

 • Търговец който има платен годишен/дву-годишен абонаментен план ще бъде предупреден с 30 (тридесет) дни предизвестие за предстоящо автоматично плащане, при което CloudCart ще счита, че ако няма ОТКАЗ от страна на Търговеца, то той иска да продължи използването на платформата и сумата ще бъде дебитирана автоматично от посочената дебитна/кредитна карта.
 • Търговец който има платен месечен абонаментен план ще бъде предупреден с 7 (седем) дни предизвестие за предстоящо автоматично плащане, при което CloudCart ще счита, че ако няма ОТКАЗ от страна на Търговеца, то той иска да продължи използването на платформата и сумата ще бъде дебитирана автоматично от посочената дебитна/кредитна карта.
 • 3. Плащанията към CloudCart се извършват автоматично, посредством въведената  дебитна/кредитна карта на Търговеца използващ платформата или услугите на компанията.

 • 4. Търговецът се съгласява и упълномощава CloudCart автоматично да таксува дължимите от него такси чрез регистрираната дебитна/кредитна карта, независимо дали същата е издадена на физическо или юридическо лице. Автоматичното таксуване се прилага при подновяване на абонаментния план, приложения, допълнителни услуги и пакети. В случай, че таксуването не може да бъде извършено поради каквато и да е причина и дължимите суми не бъдат погасени от Търговеца в срок до 3 (три) дни от падежа CloudCart има правото да блокира достъпа му до административния панел. В случай, че дължимата такса не бъде платена в срок до 29 (двадесет и девет) дни от възникване на задължението CloudCart има правото да преустанови достъпа до услугата. В срока от падежа на вземането до преустановяване достъпа до услугата CloudCart има правото да отправя покани за плащане и да направи автоматични опити за таксуване.

 • 5. За избягване на каквото и да е съмнение страните се споразумяват, че е необходимо и достатъчно еднократно разрешение (оторизиране) от страна на Търговеца за извършване на автоматично плащане по ал. 1, като за всеки следващ абонамент, пакет, приложение, услуга или друго плащане Търговецът се счита за овластен да извърши по силата на първоначалното оторизиране и същото е валидно до неговата отмяна с бутона ОТКАЖИ достъпен в административния профил на Търговеца.

 • 6. Когато е необходимо да бъде извършено плащане, Търговеца може да оторизира CloudCart по имейл или по телефон да извършат съответното плащане вместо него. Всички телефонни разговори се записват от CloudCart и могат да послужат пред компетентни органи. Търговецът декларира, че посоченият от него имейл е под негов контрол и всички волеизявления, включително потвърждения за плащания са извършени от него. В случай на хакерска атака или каквото и да е противозаконно отнемане достъпа на Търговеца до неговия имейл или осъществяване на нерегламентиран достъп до имейла или кредитната/дебитната карта на Търговеца същият е длъжен незабавно да уведоми CloudCart. Транзакции извършени до уведомяването са валидни и се счита, че са извършени от Търговеца.

 • 7. CloudCart потвърждава получаването на плащането, като активира услугите и не носи отговорност, ако Търговецът не е посочил валиден email адрес или не получи фактурата по причина, за която CloudCart не отговаря. Моля винаги да се проверяват всички папки на вашата имейл кутия, както и папка СПАМ.

 • 8. CloudCart запазва правото, но не и задължението да съхранява цялата или част от информацията съдържаща се в или свързана с дадена услуга, до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на последния платен абонамент, с цел последващо възстановяване на услугата на сървъра на CloudCart

 • 9. Възможно е да бъдат начислени допълнителни такси от оператора на съответната платежна услуга, издател на дебитната/кредитната карта или банкова институция. За избягване на каквито и да е съмнения плащането към CloudCart се счита за извършено при заверяването на сметката му с дължимата цена в пълния и размер, като евентуалните допълнителни такси са дължими отделно към съответния оператор.

 • 10. CloudCart не дължи връщане на платени суми в случай, че Търговецът се откаже от платеният от него абонаментен план, приложение, пакет или допълнителна услуга или не ги използва, както и в случай, че не се е отказал от автоматичното подновяване на абонамента в предвидените в настоящите Общи условия срокове.

 • 11. CloudCart си запазва правото да променя своите такси по всяко време, като посочи новите цени в съответния раздел на сайта си. Промените не могат да засегнат предплатени вече абонаментни планове, пакети и услуги, но се прилагат за услуги, които Търговецът иска да добави към абонаментния си план след промяната на цените.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Търговеца заплаща таксите за ползването на платформата посредством регистрираната дебитна/кредитна карта, като е необходимо да поддържате необходимата наличност за да бъдете таксувани. Търговеца оторизира CloudCart автоматично да тегли суми за заплащане на таксите от Вашата дебитна/кредитна карта, като се съгласявате, че всички суми ще бъдат дебитирани от CloudCart в EUR (евро). При неплащане на таксата по каквато и да е причина CloudCart има пълното право да преустанови достъпа на Търговеца до административния панел на Онлайн магазина.

 

10. ЗАКРИВАНЕ НА АКАУНТА

 • 1. Всеки един Търговец може да закрие Акаунта си и да спре всички абонаментни услуги, които са активирани и да преустановите използването на свой Онлайн магазина по всяко време от административния си панел в секция Моите Абонаменти, като ОТКАЖЕ всички активни абонаменти за които трябва да заплати.

 • 2. Закриването на всеки Акаунта независимо по каква причина има следните последици за Търговеца:

  • 2.1 CloudCart ще престане да ви предоставя услугите и вече няма да имате достъп до вашия Акаунт;

  • 2.2 Търговеца няма право на възстановяване на платени суми, както и нямате право на каквито и да било обезщетения и/или неустойки.

  • 2.3 Всички дължими такси и други плащания към CloudCart стават незабавно изискуеми.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

За да инициира закриване на Акаунта си, всеки Търговец е необходимо да отидете в секцията от административния панел на магазина Моите Абонаменти и да спрете всички активни абонаменти. С анулирането на акаунта се прекратява целия достъп до него платформата, прекратява се достъпа и до създадения Онлайн магазин и Търговеца няма да можете да търгува чрез него. Всички платени такси няма да бъдат върнати или възстановени, задълженията Ви към CloudCart, които не са платени стават изискуеми.

 

11. ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 • 1. CloudCart може да препоръча или предостави достъп и да активира софтуер на трети страни, приложения, продукти, услуги или връзки към уеб сайтове за използването от Търговеца. Такива услуги на трети страни се предоставят само като удобство и се заплащат от ваша страна при необходимост, достъп или използване на такива услуги на трети страни се извършва единствено между вас и третата страна.

 • 2. Всяко използване от Търговеца на услуги на трети страни е изцяло на ваш собствен риск и преценка и отговорността е изцяло на Търговеца да прочетете условията и / или политиките за поверителност, приложими за отношенията с тях.

 • 3. CloudCart не предоставя никакви гаранции по отношение на услугите на трети страни и отношенията между тях и Търговеца се регулират съобразно техните Общи условия.

КОЕТО ОЗНАЧАВА:

CloudCart не носи отговорност за услуги на трети страни и те се използват, с риск от страна на Търговеца. Ако използвате услуги на трети страни в платформата CloudCart ние имаме право да споделяме с тях Вашата информация.

 

12. БЕТА УСЛУГИ

 • 1. CloudCart може, по свое усмотрение, да покани Търговец, който да използва на пробна основа предварителни или бета функции, които са в процес на разработка и все още не са достъпни за всички Търговци наричани за кратко Бета услуги. Такива услугите могат да бъдат подчинени на допълнителни условия, които CloudCart ще предостави на всеки Търговец преди използването на им и всички свързани разговори и свързани с тях материали ще се считат за поверителна информация и са обект на разпоредбите за поверителност в настоящите Общи условия. Търговеца няма право да правите публични изявления или по друг начин да разкривате участието си в бета услугите без предварително писмено съгласие на CloudCart.

 • 2. CloudCart не дава никакви гаранции, че Бета услугите ще функционират и може по всяко едно време да ги прекрати по свое усмотрение. CloudCart няма да носи отговорност за вреди или щети, произтичащи от или във връзка с Бета услуга и всяка една такава бета услуга може да не работят по същия начин като окончателната версия. CloudCart може да промени или да не пусне окончателна или комерсиална версия на бета услуга по наше усмотрение.

 

13. ФОРС МАЖОР

CloudCart не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, както и когато Търговеца или крайните потребители са въвели не верни или грешни данни или са ползвали Онлайн магазина без да спазват тези Общи условия или общите условия на съответния онлайн магазин, инструкциите за създаване и ползване на указанията от CloudCart или разпоредбите на закона, като не носим отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на Търговеца, вследствие на проблем с Онлайн магазина.

 

14. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 • 1. Събираната от нерегистрираните потребители информация се изчерпва с техния IP-адрес, използваните от тях браузър и операционна система, посетените страници, както и датата и времето на посещението. CloudCart използва тази информация, за да анализира как нерегистрираните потребители използват уеб сайта, така че да го оптимизира за техните изисквания или да изпрати съобщение директно на техния браузър.

 • 2. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на КлаудКарт АД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук https://cloudcart.com/bg/privacy

 • 3. Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

 • 4. При съгласие на Търговеца с Политиката за поверителност на личните данни, Търговеца изрично потвърждава, че е съгласен CloudCart да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в административния панел на Търговеца за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Търговеца се съгласява, че CloudCart може да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в административните панели на Търговците и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

 • 5. Търговеца има право да възрази на съхраняването и достъпа до информацията по точка 3 от раздел “Защита на данни” по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

КОЕТО ОЗНАЧАВА:

CloudCart е предприема всички необходими действия за защита на Вашите лични данни и стриктно прилага Регламент (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016г. oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDPR).

 

Настоящите общи условия са публикувани на 19.06.2020 и влизат в сила от тази дата.


nv3

Инвеститор в КлаудКарт АД е „Фонд Ню Вижън 3“ КД, чиято дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, управлявано от Фонд на фондовете в България

eufund-of-fundsoperatinal-programme

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки