ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНДИВИДУАЛЕН САЙТ В ПЛАТФОРМАТА CLOUDCART

„ПЛАЩАЙ С МАСТЪРКАРД ЗА 1-ГОДИШНО ИЛИ 2-ГОДИШНО АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПЛАТФОРМАТА CLOUDCART И ЗАВЪРТИ ВИРТУАЛНО КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА“

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР И СРОК НА КАМПАНИЯТА:

Кампанията „ПЛАЩАЙ С МАСТЪРКАРД ЗА 1-ГОДИШНО или 2-ГОДИШНО АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПЛАТФОРМАТА CLOUDCART И ЗАВЪРТИ ВИРТУАЛНО КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА“ (накратко „Промоцията“, „Кампанията“, „Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „КлаудКарт“ АД с ЕИК 206004146, със седалище и адрес на управление в гр. София, Район „Триадица“, ж.к. Манастирски ливади, ул. Тодор Каблешков № 55А, ет. 1, ап. 1 („Организатор” , „CloudCart”).

Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на промоционална кампания за създаване на онлайн-магазин през платформата CloudCart „ПЛАЩАЙ С МАСТЪРКАРД ЗА 1-ГОДИШНО АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПЛАТФОРМАТА CLOUDCART И ЗАВЪРТИ ВИРТУАЛНО КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА“ и уреждат отношенията между „Организатора“ и лицата, участници в Кампанията.

 • 1.1 Организатор на Кампанията

  Организатор на Кампанията е „КлаудКарт“ АД с ЕИК 206004146, със седалище и адрес на управление в гр. София, Район „Триадица“, ж.к. Манастирски ливади, ул. Тодор Каблешков № 55А, ет. 1, ап. 1.

  Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”), осигуряващо наградния фонд.

  Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

 • . 1.2. Промоцията се провежда в периода от 00:00 ч. на 01.12.2020 г. до 23:59 ч. на 15.02.2021 г., включително или до изчерпване на количествата посочени в т.4.2., и важи единствено за новосъздадени сайтове. („Период на провеждане“).

 • 1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕФИНИЦИИ

 • 2.1. Участник се нарича клиент на CloudCart, който в рамките на Кампанията, се е регистрирал в платформата CloudCart, създал е онлайн-магазин през платформата, избрал е абонамент Business за 1-годишно или 2-годишно обслужване от CloudCart, въвел е карта Mastercard за плащане на абонамента и е използвал възможността да завърти виртуалното колело на късмета.

 • 2.2. Печеливш е онзи Участник, клиент на CloudCart, който в рамките на Кампанията, се е регистрирал в платформата CloudCart, създал е онлайн-магазин през платформата, избрал е абонамент Business за 1-годишно или 2-годишно обслужване от CloudCart, въвел е карта Mastercard за плащане на абонамента, използвал е възможността да завърти виртуалното колело на късмета, и на когото при завъртане на виртуалното колело на късмета му се е паднала една от първите единадесет опции, описани в 4.2 на настоящите Правила.


РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

 • 3.1. Право да завъртят виртуалното колело на късмета, автоматично получават всички клиенти на CloudCart, които в рамките на Кампанията се регистрират на уебсайта https://cloudcart.com/bg, създадат онлайн-магазин през платформата CloudCart, изберат 1-годишен или 2-годишен абонамент за план Business и въведат карта Mastercard за плащане на абонамента в CloudCart.

 • 3.2. Право да участват в Промоционалната кампания имат само клиенти, чиито онлайн-магазини са създадени през платформата CloudCart, след началото на Промоцията съгласно чл. 1.2. от настоящите Правила.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 • 4.1. При създаване на онлайн магазин през платформата CloudCart, всеки клиент избира абонамент за план Business. В промоцията автоматично участват всички клиенти на CloudCart, които в рамките на Кампанията създадат онлайн-магазин през платформата CloudCart, изберат 1-годишен или 2-годишен абонамент за план Business и въведат своята карта Mastercard за плащане на своя абонамент в платформата CloudCart.

 • 4.2. При избиране на абонамент в платформата CloudCart и въвеждане на карта Mastercard за плащания за абонаментно обслужване, в платформата CloudCart се активира възможност за клиента да завърти виртуално колело на късмета, като може да му се падне една от следните 12 опции:

          Безплатен дизайн на сайта - 60 бр.;

          Безплатен GDPR - 60 бр.;

          Безплатен SSL сертификат - 60 бр.;

          Отстъпка -50% за Миграция + 301 препратки - 60 бр.;

          Отстъпка -33% за една Езикова версия - 60 бр.

          Отстъпка -33% за Настройки на магазин - 60 бр.;

          Отстъпка -25% за on-page SEO оптимизация - 60 бр.;

          Отстъпка -25% за Google реклама - 60 бр.;

          Отстъпка -25% за Стратегия за Съдържание - 60 бр.;

          Отстъпка -17% за Маркетинг настройки - 60 бр.;

          Отстъпка -15% за Facebook реклама - 60 бр.;

          Не печели. • 4.2.1. Всеки участник в Промоцията разбира дали и какво е спечелил, непосредствено след натискане на бутона за завъртане на виртуалното колело на късмета, като резултатът, представляващ изписване на една от 12-те опции по 4.2. по-горе, се появява на екрана. За да се възползва от спечелената награда, участникът трябва да натисне бутон за продължаване и да закупи дадената услуга със съответната отстъпка от -17% до 100%.

 • 4.3. Всеки клиент има право да вземе участие в Промоционалната кампания само веднъж, при избор на абонамент в платформата CloudCart при условията на 3.1. от настоящите Правила.

 • 4.4. За виртуалното колело на късмета, което функционира на томболен принцип, се използва допълнителен софтуер (плъгин), програмиран на платформата CloudCart

 • 4.5. Плъгинът по 4.4. се предоставя от следния доставчик на софтуер: https://www.appocalypsis.com/

 • 4.6. Отговорно да се свърже със спечелилите и да уточни детайли, свързани с наградите е „КлаудКарт“ АД с ЕИК 206004146, със седалище и адрес на управление в гр. София, Район „Триадица“, ж.к. Манастирски ливади, ул. Тодор Каблешков № 55А, ет. 1, ап. 1. Спечелените награди са активни само след завършване на процеса по заплащане на дадената услуга със съответната отстъпка от -17% до 100%.

 • 4.6.1. CloudCart се свързва със спечелилите участници посредством предоставения от тях при регистрацията им в платформата CloudCart e-mail адрес.

 • 4.7. Наградите в Кампанията се облагат с данък съгласно чл. 13, ал. 1 т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за юридически лица.

 

РАЗДЕЛ 5. ОТГОВОРНОСТ

 • 5.1. Настоящите Официални правила са в сила от 00:00ч.на 01.12.2020 г. и са задължителни за всички участници.

 • 5.2. Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: https://cloudcart.com/bg/promo/mastercard-terms през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

 • 5.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила от оповестяването им на сайта https://cloudcart.com/bg/promo/mastercard-terms.

  Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 • 5.4. Организаторът и/или Mastercard не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях причини.

 • 5.5. Организаторът и/или Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в играта, в случай че същите не са по вина на Организатора и/или Маstercard.

 • 5.6. Организаторът и Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение за неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.

 • 5.7. Кампанията не предполага начисляване на допълнителни такси, комисионни и др. подобни за използване на банковите карти Mastercard от съответната банкова или финансова институция, картоиздател на съответната карта Mastercard.

 • 5.8. Mastercard не носи отговорност за предлаганите на интернет страницата https://cloudcart.com/bg услуги, включително за тяхното качество.


РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • 6.1. Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

 • 6.2. Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

 

РАЗДЕЛ 7. ЛИЧНИ ДАННИ

 • 7.1.Обработване на лични данни от страна на Организатора:

  Администратор на лични данни е CloudCart, който обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържат в Общите условия на страницата на CloudCart https://cloudcart.com/bg/terms-of-use и съобразно Политиката за поверителност на „КлаудКарт“ АД, находяща се на страницата https://cloudcart.com/bg/privacy.

 • 7.2. Mastercard няма достъп до и не получава лични данни на участници в Кампанията по повод осъществяване на същата. Личните данни, които участникът предоставя, осъществявайки регистрация, създаване на онлайн-магазин и избор на 1-годишно или 2-годишно абонаментно обслужване за план Business на уебсайта https://cloudcart.com/bg се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на https://cloudcart.com/bg.

За контакти с Организатора: +359 885 7777 60, support@cloudcart.com.