Перфектният маркетингов план

Твоят маркетингов план


Планирането в маркетинга представлява управленски процес. Най-просто казано това е начинът ресурсите на дадена компания да се организират така, че тя да постигне поставените цели. Планирането е още и връзката между това, което организацията представлява в момента и това което може да представлява в бъдеще.

Маркетинговият план в повечето случаи представлява или описание на плана за продажбите и неговото примерно изпълнение или мащабен план на продажбите, продуктовите линии и пазари на фирмата.

Според периода, за който се планира маркетинговите планове са: Дългосрочни маркетингови планове от 3 до 5 години; Средносрочни маркетингови планове за 2 или 3 години; Краткосрочни маркетингови планове за 1 година или дори няколко месеца.

Съществуват основно два типа планиране: стратегическо и оперативно.

Разликата е, че докато Подготви маркетингова стратегияв стратегическото планиране се определят главните насоки и акценти за развитие на бизнеса, в оперативното се разработват конкретни решения по отношение на изпълнението на маркетинговия план, свързани основно с маркетинг микса. Оперативното маркетингово планиране има за задача да даде конкретните решения, чрез които маркетинговата стратегия ще даде желания резултат.

Добре изработения маркетингов план е една от най-важните стратегически стъпки на бизнес плана ти, но има едно разминаване тук. 

Създаването на такъв план е задължително условие за успеха на всеки нов бизнес. Той трябва да бъде добре обмислен и да съдържа правилните стратегии. Става дума за осигуряване на дългосрочна визия и планове за действие, а това изисква доста усилия. Така че, нека да започнем.

Планове и стратегии в маркетингаВ основата си един маркетингов план трябва да включва: описание на идеалния клиент; анализ на ситуацията и пазарната ниша; SWOT анализ;  конкурентен анализ; план за PR ; определяне на маркетингови цели; избор на маркетингова стратегия; избор на маркетингова тактика; маркетингови инструменти за онлайн магазин, ако това е бизнесът ти; идея за прилагане на плана и контрол на изпълнението.

Следвай тези лесни стъпки, за да изградиш перфектния маркетинг план:

Стъпка 1: Пазарен фокус –  Опитай се да опишеш твоя идеален клиент с възможно най-много подробности. Целта е да познаваш из основи основния ти таргет, все едно ще продаваш на самия себе си, за да организираш всичко след това така, че да е насочено към неговото удовлетворение.

Стъпка 2: Анализ на ситуацията  Важно е да познаваш и разбираш добре, както обкръжаващата среда, в която (ще) работиш, така и собствената си компания. Можеш да събереш информация и да я анализираш по твой собствен начин, а може да ползваш и някой известен метод:Политически, икономически, социални и технологични фактори

PEST анализ (от англ. Political, Economic, Social, Technological)

за анализ на външната среда (но не по принцип, а с акцент върху нещата, които пряко или косвено влияят върху твоя бизнес). Това включва: 

*политически и законови промени;

*икономически фактори – лихвени проценти, инфлация, валутни курсове и др.;

*социални фактори – миграция на населението, социален модел на обществото, жизнен стандарт, тенденции в промяна на средната възраст и др.;

*технологични фактори – нови технологии, нови средства и канали за комуникация с пазара и др.

SWOT анализ на твоя бизнесСтъпка 3: SWOT (от англ. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – анализ на силни и слаби страни, възможности и заплахи. Това е универсален метод, който еднакво успешно може да се прилага както за външната среда, така и за самата компания и дори за отделен процес или човек.

 


Кои са твоите конкуренти - анализ.Стъпка 4:  Конкурентен анализ
– сравнение на ключовите показатели (продуктови характеристики, начин на предлагане, операции и др.) на основните конкуренти.

Източниците на информация могат да са най-различни: целенасочено пазарно проучване относно нуждите и желанията на целевите клиенти: стандартен панел, анкета „на терена”, фокус групи и др.; бществено достъпни източници; електронни и печатни медии; лично мнение на експерти и авторитети в дадена област;

Стъпка 5: СНаправи социални приятелипечели вниманието на медиите – Създай списък с журналисти, които покриват твоята индустрия или общност и изгради отношения с всеки от тях като ги превърнеш в надежден източник на информация и реклама.

 

 

Стъпка 6: Определяне на маркетингови цели– Формулирането на маЦели на маркетингаркетинговите цели е сечение на твоите желания за развитие на бизнеса и ограниченията и възможностите, които си установил чрез анализа. Ако общите бизнес цели най-често са оборот, печалба и пазарен дял, то маркетинговите цели определят как ще се случи това (разширяване на продуктовата гама, навлизане на нови пазари, увеличаване на оборота за определена група клиенти и т.н.).

Стъпка 7: Избор на маркетингова стратегия –  Стратегията показва как най-общо планираш да постигнеш целите си. Обикновено за всяка бизнес задача съществуват няколко решения и ти трябва да прецениш кое е най-подходящо в конкретната ситуация за твоя бизнес.

Клиенти, продукти, маркаСтъпка 8 : Избор на маркетингова тактика – След като целите и стратегията са ясни, идва ред за планиране на конкретните стъпки, които трябва да направиш, за да постигнеш желаните резултати. Тук на помощ идва популярната концепция за т.нар. маркетингов микс или „четирите “P” (от анг. Product, Price, Place, Promotion). Същността ми му се корени във внимателното обмисляне на: продуктов портфейл (Product)– какво точно ще предлагаш; ценова политика (Price) – как ще ценообразуваш, какви отстъпки ще предоставяш (кога и на кого) и т.н.; канали за дистрибуция (Place) – как твоите продукти ще стигат до клиентите ( с наша помощ и електронен магазин); комуникация с пазара (Promotion) – реклама, ПР, събития, директен маркетинг и т.н.

Стъпка 9 – Прилагане на плана – До тук работата беше „на хартия”, но сега е ред за прилагане на практика. За всяка задача изясни кой трябва да свърши какво, до кога и с какъв резултат, както и кого трябва да уведоми, че е готов и по какъв начин, ако това е необходимо.

Контрол на изпълнението на маркетингов планСтъпка 10 – Контрол на изпълнението – Това е ключов компонент за изпълнението на плана. Контролът има за задача да установи дали планираните действия са били изпълнени навреме, с необходимото качество и дали са довели до очакваните резултати. Най-общо има два вида контрол: оперативен (или текущ) – има отношение към ежедневните операции и стратегически – проверка на изпълнението на дългосрочните цели.

Сега имаш плана, който да следваш. Остава само да го приложиш и да се превърнеш в успешен предприемач!

Отвори онлайн магазин сега

Related posts

1 Comment